LABSII SHIRAAN XAXAME

LABSII SHIRAAN XAXAME

12932754_1707408799512364_1954303319568112373_n
seera hannaan labsame
Sobni waa hin deebisu
Labsii shiraan xaxame
Afaan qofti hin doomsu
Gurra sirraa murtii
Waa sitti asaaste
Dinqa kan kee saamti
Murtii daba goote
dhara dhugaan dhoofte
Dhugaa dharaan soqxe
Dhara essaan baafte
Dhugaa maaliti laaqxe?
Semmoo dhugaa dabse
Dhugaa semmoo cire
Labsii hin jirre baase
Ummata unkure

2705b834cec03d17258f5d97b0675128
Cubbuus waa hin soodaatu
Dhugaa essaan geesse
Jedhee hin dhaabbatuu
Shira shiraan mortuu
Dhira bowwaa buuse
Erga namu of baree
Shiratti maal gootu
Dhugaan maal jedhare

sms-3830
Sobni yoo daraartu?
Gufuu mana jalaa
Maaf nuti taatanii
Anoo nan ilaalaa
Ija hin qabdu jettanii
Nan qabaa ija koo
Nati hagugdan male
Nan beekam haqa koo
Ana saamtan male
Shirri na dorroobe
Anarra tuulame

the-problem-with-good-works
Dhugaa kan koon dhabe
Sobaanan dhaalame
Cilamsuu ni beektu
Bifa inni qabu
Akkanni diimatun
Na sobuu jalqabu
Alaa dhufe ciree hin hiruu
Kan labsii nu baasu
Kan saba cicciru
Kan dhugaa mancaasu
Tullaa soba namaa
Kan barri baqatu
Shira bara ammaa
Kan dhugaa xuuxatu
Dhagahuuf yoo jette
Gurratu sii duuchamaa
Yoo kaate dubbatte
Afaan kee qabama
Labsiin shira taate
Maaliti akeekama
Dhugaa bowwaa buufte
Soobaan hoo dhaalama
Arrabni cittaa’e

quote-seven-social-sins-politics-without-principles-wealth-without-work-pleasure-without-conscience-mahatma-gandhi-231129
Kan waa itti dubbanne
Hin xixinii nyaate
Kan waa ofi falmanne
Shira maaf suphaate
Kan ofuu hin beekne?
Tessoo guute tahe
Oggaa murtiif figuu
Dhugaan ala bahe
Sobaan nuti fiiguu
Kan lammidha naane
Muranu hin dhiigu

Sabaan-boon Firrisaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa