ASAASTE HIN DUBBATIN- Sabaan Boon Firrisaa’tiin

ASAASTE HIN DUBBATIN

602-A-Knights-Tale-quotes
Si irraatti wol horre si irraati dhalanne
Sirraatti baranne si irraatti guddanne
Sirraatti afaan barre ol kaane mul’anne
^Asaaste hin dubbatin nu sirraa mulqamne
Ol kaasi dubbadhu siif jirra siin jenne
Yoomu sirra jirra baqanne hin dhokanne
Oromiyaa bal’oo maaf alagaaf taata
Maaf diina kee baatte lammi kee dheessita
Maaf isa nyaachiste kee nyaata dhabsiifta
Kee jechuun kan kooti maaf garaa jabaatta
Agabuu koon jiraa maaf akkana taata
Na obaasuuf xaarii nadhi na nyaachifta

2569
Furguggee dinaatis na sirraa qolataa
Na።jajjabeeffadhu alagaati maal goota
Inni keessi diina bor si galaafataa
Har’a si harkaa nyaate bor harka si nyaata
Ol kaasi dubbadhu asaaste
hin dubbatin seenaa sii gaafata
Qee’ee goota turtem maaf diina horsiifte
Gantu hoo essa fidde kan lammii boosifte
Qeerroo biyya kooti kan diinaaf kennite
Daa’immaan oromoo kan jiruu dhabsiifte
Manguddoo oromoo kan aadaa dhabsiifte
Ittin hin cittuuni maalif magarsite
Seena bara baraa jara booreessite
Enyumma oromo jaratu mulqitee
Dachee ilmaan oromoas jara gurguratte
Albuda oromoos jaratu balleessite

Quote-Mankind
Garaaf ofiif jecha lammi koo googsite
Ittin maaf cittuuni maaf asiin geesse baatte
Sirraa komiin qabaa agartu na jaamte
Dachee koo nan dhabe aadaa koos nan gate
Sababa diinaatif seenaan koo qucarte
Of keessa yaasi male maaf teessa gurraatte
Kan kaaba kan kibbaa funaannatte teesse
Kan bahaa kan dhihaaf haala sii mijjeesse
Lammi koo hoo gabrummaaf diinat dirqisise
Dina kan koo baatte hin hammatin teesse
Feetu citiin male inno na boochise
Lafee kan koo qorqee dhiga koo liqimse
Asaaste hin dubbatin dhugaatu si mul’ise
Oromiyaa bal’oo maaltu sii gowwoomse?
Gabrummaa baadhachu enyumatu si gorse
Hin diddu dache koo maaltu si joonjesse
Mee na gaha jedhi alagaan si nyaachuf kuno sitti marsee
Kun keenya jechuudhan qee’ee kee dhaalani
Irraatti ijaaranii warshaa dhaabbatanii
Lammi kee baasani ofii jiraatani
Abba humna taun irra qubatani

vonnegut-quotes-3
Abba angoo jechuun nutti dhaaddatani
Ati mee maaf usta sammu siin tuqani
Qabeenya kee hunda sirra hammarani
Maqaa duwwa kana sitti hambisani
Dubbadhu yaa harme akkana hin ta’ini
Maquma kee kana sirraa jijjiranii
Oromiyaa kana maqaa itti baasani
Alagaaf sii laatu beekkadhu ammani
^Asaasun maal baasa ol kaafte hin dubbattu
Waa kan kee falmatte dhugaa kee goonfattu
Diina keetin citte lammi hin kununsitu
Gantu horuu dhifte qeerroo hin biqilchitu
Oromiyaan bal’oon dirre goota haa taatu
Jabaatte hin hojjeettu ilkee sabaa hin taatu
Ija gaarii qabduun saba kee hin mil’attu
Angoo dhugaa qabdun diina kee hin ariitu
Maaf teesse horsiifta of keessa hin mancaaftu
Akkaas male hin taatu qabsoon kan finiintu
Waa male hin kaafne waa’ee harme kana
Gantu baatte teese wal faana jiraanna
Diina qabde jirta isaan walin nyaanna
Kun maalumaaf ta’e maaf akkana taana
Dinni diina male maalif wal barbaanna
Gantu gantuu male maalif wal faarsina
Jabaadhu mormadhu nuti kophaa feena
Qabeenya nama hin feenu kenyuman jiranna
Keenya irra dhorkanne keenya kununfanna
Alagaa hin fedhu jedhi ofiin of bulchina
Yeroon sirra qotee sirrati gad-yaafadhu
Heddu natti tola yeroon waa koo jedhu
Si irraatti ijaare yeroon bulti godhu
Qote sirraan nyaadhe oggan alalfadhu
Yeroon dhuge quufe galata galfadhu
Oromiyaa kootin ogganaan owwaadhu
Baayye natti tolta biyya koo sin laadhu
Attis na gargaarii ol qabi dubbadhu
Ilmaan hedduun qaba jedhiti dhaddadhu
Oromoon saba koo jechuun itti ibsadhu
Ana onnii keessan jechuun nu birmadhu
Oromiyaa harmee jedhe
yoon sii waame daddafi owwaadhu
Diina jalaa didi isaan maganfadhu
Jibbiiti mee citiin fuula kee dhowwadhu
Gola keessan keessaa
Diina keessan baasa
Tumaati ari’a of keessa balleessa
Oromiyaa kan koo atis na dhageessa
Ani sittan himaa sumattan odeessa
Lammi kee baadhu mee hin ulfaatu ba’aansa
Ol fudhi dugdaatti jabeessi jiruu isaa
Waa hundaa himi fi tolchiif bulti isaa
Gootummaan dammaqi diina mee harcaasa
Siin fedhu jechuudhan isaan gurra buusa
^Asaaste hin dubbatin ol qabi sin faarsa
^oromiyaa tiya anu sin dammaksa

#‎Sabaan_boon_firrisaa‬

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa