KOKKEE NU CUFAME

KOKKEE NU CUFAME

Crying-Quotes-Photos-1-Ebdbd993-
Laaffiseen gad-erga
Yoo naaf ta’e memee
Ol darbatee jigaa
Kokkee nu cufame
Nyaata moo dhugaati
Kan gad-darbuu dide
Afaan suntuuraatti
Maaltu gubaa fide?
Garaa dadhabaatti
Enyuu furtuu muude?
Dhandhamuuf nan yaala
Nan dadhabe male
Funfachuuf nan fala
Yoon ijaan ilaale
Hubataano jiraa
Arguuf itti laafne

cry-handwriting-life-quote-Favim.com-711178
Dubbiin kokkee irraa
Homaa naaf hin taane
Cufamuu isaa irraa
Waa hundaan mancaane
Tarii nyaata qofa
Nuun jettu yaa jamaa
Wama hunda cufa
Hubadhaa yaa namaa
Dubbis ta’e nyaataa
Kan nuti cufame
Karraa nu banamtaa?
Beelaan hacucamne
Hanga yoom nu dhorta
Hancufa illee dhabne
Gad-nuf bu’a hin jiru
Mooqas ta’e marqaan
Oduun garaa muru
Hancufa illee fixan
Waan dubbannuun dhabne

Crying-Quotes-84
Oduu isa baranaa
Alalfanne buufne
Keessatti darbinaa
Gad-tuqne ol tuqne
Akkamuma jenna
Ilkeen dhahuu hin dhifne
Daakuu maaf dadhabnaa?
Tarii summi qabaa
Kan nuti jabaateef
Hundattuu nan gabbaa
Dubbii isan nyaadheef
Naaf hin barbaaddanuu
Furtuu kokkee kooti
Dhugaa hin abdattanuu
Dharri nama dhortii
Alagaa hin amannuu
Hitee sii gurgurtii
Oduu jaraa hin feenu

crying-oklahoma-state-player-sports-crying-gifs
Dhageetti kee cufti
Shiraan sii bokoksaa
Gaarii sii fakkeessuu
Kokkee kee cufsiisaa
Nyaata sii dhabsiisu
Qaama kee hir’isa
Suma dhabamsisu
Waan nyaattuus yoo ta’e
Qulqullummaa barii
Dubbii garaa ga’e
Ilaali ta’u sirrii
Waan duraan dabarte
Akka hin irraanfanne
Kokkee irraan dabartee
Gaafas waa nun miine
Amma nuti taphatte
Yaadanne midhamne
Waan dur nu qunnamte

Anger is the enemy o-84-quotespick-7183
Baguma hubanne
Bu’aa isaa hunda
Kenna diinaa fuune
Yoo taanu qorqoddaa
Qorqoddaan malinni
Naan jechuun hin oolu
Ittin sin abaarini
Sanyiin kee hin tolu
Kokkeedha cufama
Garaadha gubataa
Kunoo akka jaamaa
Qorqoddaan dhaanamta
Mee kana maal jenna
Gocha bofa buuti
Summii isaa baafna
Fagoorraa as tufti
Qoonqoo nurraa kute
Oggaa nu affeelu
Mee maaltu hir’ate
Qaama nuu kajeelu
Nu qorquuf maraate
Dagugee nun galuu

May my enemies live long life to see my success...
Xuriin nuti hin hafin
Jabaadhu yaa lammi
Mana guuma hin dhaqin
Keetu jiraa galmii
Haqa namaa hin falmin
Keetumatti cimii
Seenaan kun sin darbiin
Galmeessuuf wal waami

Sabaan-boon Firrisaa
Ebla 26/4/2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa