EEYYEEN GUDDANNEERRA!

EYYEN GUDDANNERRA

9aef3d18-de3b-3b2c-9475-f8aa38722260

Humna ibsaa malee ibsaan tasa hin jiru
Dukkana ifatti halkan kan jijjiru.
Nuti garuu jirra halkan ofii ifnee
Aarii humna ibsaan ofumaa bobaanee.
Bishaannis hin jiru torbanitti dhugna.
Osoo hin dhiqatin dibataan urgoofna.
Networkiin hin jiru hawwin wal agarra.
Tola qarshii baafnee warra Teelee soorra.

      Eyyen guddannerra

82fd9a14-a25e-3203-baf7-9930145a76c3
Digirii qabannee hundaa gadi bulla
Coccobdu egganna kan warra wallalaa.
Qarshii kuma tokkon ji’a dabarsina
Guyyatti tokko nyaanne hattuu sooromsina.

Eyyen guddannerra

946cb5b58beac6dc
Fuggisoodhaan bulla seerri garagalee
Dhugaan qummunere sobni isa caalee.
Eeyyen guddannerra seera jijjirrerra

              Kanaafuu……

022ca67c-b023-327b-a9b9-d352eda0cb3e
Matta’a yoo fudhatte tasa hin himatamtu
Hiyyessa yo mite yakkamaa hin jedhamtu
Kanaafu guddachuf dhugaa soba goota
Sammu kee gurgurte Anga’ota aferta
Hiyyeessa boossifte gamoo ijaarratta
Biyyatti dhukee hartee ofii Adii Uffatta
Eyyee guddannerra baay’ee jijjiramne
Yoo dhugaa dubbatte yakkaan himatamta
Beekumsa yoo qabatte guufuu biyyaa taata
Digrii yoo qabatte doofatu si ergata
Ajaja isaan baatee ulullee isaan galta
Soba lama sadiin barcuma argatta.

98575ee9-fef0-35c7-ac7d-43e44098e492
Eeyye guddannerra guddinni akkas taanan
Biyya Hangas Bal’attu BOOLEEN bakka bunaan
Eyye guddannerra guddina laamsha’aa
Oduu dhaan bargagee sammudhaan Raata’aa.
Lakkofsaan faayyame Kan dijitii lamaa
Waraqaan diriree oduuf barreeffama
Hiyyeessi bututaan Taligaan durooma
Kanaafu hiriyee hiikkaa biyya keenyaan
Eyyee guddannerre guddinni Oduu taanan.

Hiriyaa walin baranne tokkotu Amerikaati naaf Bilbilee, waggaa 12 dura kan biyyaa ba’ee,,,,,,, “TEELEVIZIYOONAAN BOOLEE” argee baayyee guddatte biyyii jedhee dinqisifate natti odeessa..aniis waanan jedhu dhabeen walaloo kanaan deebii isaaf deebisuf murtesse …

Orolliyaana Daani’eel – Bara 2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa