BARATU FAALLAA TA’E!!

BARATU FAALLAA TA’E!!

inverse-01
Kan cabe utuu jiruu inni fayyaan okkolaa
Utuu namni jiruu bineensi mana galaa
Dur harreen ba’aa namaa baattee iddoo fagoo geessi
Amma ofiif nama baachifachuuf karaa gubbaa teessii
Sangaatu dorrobee sa’aatu maseenee
Garbichi utuu jiruu mootichi garboomee

quote-when-i-first-began-to-travel-the-world-visiting-rich-and-poor-countries-alike-i-was-tempted-to-e-f-schumacher-310133
Dur jaldeessi goda galee firii mukaa nyaataa
Amna garuu iddoo mootii taa’ee qananiin jiraataa
Dur sareetu hattuu saamtuuf deemu deemu qe’eerraa ari’ee fageessaa
Amma garuu walii galanii mana warri ishii saamsisuuf haala mijeessaa
Doofaan gola guutee bahee iddoo mootii taa’ee
Hayyuutu wallaalee furmaata kan dhabeef baratu faallaa ta’ee
Qamaleen dur mukarra galtee kan guurrattu xaanxoo fi raammoo
Amma iddoo giiftii teessee dhadhaa fi baqsaa nyaatti bara kana immoo

failure-is-part-of-success-motivational-quotes-sayings-pictures
Qocaatu barrisee joobirri koola harkisee
Abbaa mana itti cufee ilmi qe’ee samsisee
Jirmi utuu jiruu baalli mootii ta’ee
Kana irra hin ilaalinaa baratu faallaa ta’ee
Qaamni walii galee soorata kennamuuf qixa sirriin qooddataa
Amma garuu tokko tokko ajjeesee jiraachuuf walitti dhaadataa
Bara faallaa kana Intalatu da’a haadha gorsaa
Utuu kan gammade jiruu warri gaddaa nama bohaarsaa

ws_Albert_Einstein_1280x8001
Utuu jiraan jiruu reeffi bol’aa ka’ee
Kana hin dubbannuu baratu faallaa ta’ee
Utuu ilkaan jiruu hidhiin lafee cabsaa
Ilmi boruuf abdatamu dhugaa namaa dabsa
Utuu funyaan jiruu ijji foolii beekaa
Utuu du’aan jiruu jiraa awwaaluuf fiiga
Dur saani warra keenyaa hamma dullomtee duututti dhaltii
Amma garuu lama dhallaan kan bara kanaa karoora Maatii fayyadamti
Bishaantu ititee dhagaatu lola’e
Kun qoosaa miti baratu faallaa ta’e!!!!
=====//====

Zalaalem Fayyisaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa