NURRAA GALA DIINNI !!

NURRAA GALA DIINNI !!

Enemies-VS-Friends

Yeroo hiriyaankee manashee aarfattuu
Ati hingubdi seetee kan ciistee faarfattuu

Dhiiga lammiiti bari kan dhangala’aa jiruu
Kan haadha tokko keessaa waliin baate tiruu

Yeroo halagaan dhufee dhalakee daguuguu
Sin ammoo maalinni hurrii sitti haguuguu

Yeroo xobbeen keenya ba’ee karatti hafu
Mee maali namakoo kan garaan sirafuu?

Guyyaa qabsoo diddaa sodaan kan muddamte
Mee maal ta’uuf jirta gaafa weeraramte?

Ilma gandaa dhufe keessummaa godhattee
Kan ormaa utuu hintaane keerratti ajjeefamtee

Yeroo ol deebitee gola keessa teessuu
Diinni kaabaa seenee dhalakee ajjeesuu

Maal amma ati akkamiin boqonnaa argatte
Maali maaltu taanaan garaa akkas jabaatte

Dhugaaf falmachuutu yakka siin jedhanmoo?
Maaliif seenaa nyaatta yaa ilmaan Oromoo

Atis amma egaa baradhe kan jettu
Buddeen darbuuf jettee yoo afaan qabattu

Gaafa akkas barataan dhugaaf dhidhiitatu
Boqonnaa siif kennee, garaa isa kamtuu?

Atis yaadaldalaa maallaqa kan qabduu
Horiin qabsoof hintaane tasumaa habaddu !

Atis qotee bulaa lafti keeti beeki
Daangaakee hinlakkisiin gaachanakeen eegi

Sumaaf jedhee du’aam ilmiif intallikee
Atis waliin ka’i adaraa Waaqakee

Atimmoo artistii kan Oromoon qabdu
Yeroo akkasii kana wanta jettu hinqabduu?

Atis yaa barreessa abbaa kitaabotaa
Seenaa kana kaa’i maaf cal jettee teessaa?

Maallaqumaaf jecha barruu barreessitaa?
Bor gaaffii seenaatiif maal itti geessitaa?

Atis yaa barsiisaa qaraa saba ammaa
Dhugaaf soba sana adda baasaa itti himaa

Dhaloota hubatetu falmachuu danda’e
Garbummaa hinbarsiisiin barumsa akka malee

Yaa poolisii Oromoo dhiigaan tokko taanee
Lammikeetti galagaltee akka hingalaafanne

Ati kan sabaati Oromoo sidhalchee
Siif sabakee gidduu diina maaltu galche

Buddeen abbaa ormaa boriif gala hintaatuu
Sabakee wajjiniin ta’uuf murteeffadhuu

Atis loltuun sabaa garaa kan kutatte
Yeroo muddamtuu kanatti utuu sabaaf dhuftee

Atis yaa ooggana jaarmiyaa Oromoo
Caasaakee diriirsi waldhiisi adamoo

Sababii keessaniin dhaloonni madaa’ee
Dhaabbachuu dadhabee gargar tatamsa’ee

Egaa kana booda waadaa waliif seenaa
Iddoo kumaatamatti wal hinqoqqoodiinaa

Atis diyaaspoora kan biyya alaa jirtu
Waan sabnikee itti jiru quba akka qabaattu

Sagalee sabaichaa addunyaatti labsi
Warra qabsoon miidhe maallaqakeen tumsi

Iyyii iyya dabarsi biyya nagaa jirtaa?
Utuu sabni dhumuu hojii maali hojjettaa?

Atimmoo barataa qabsookee hindhaabiini
Abbaa biyyaa taatu malee gadi sindhiistu diinni

Ati abdii boriiti hayyuuf abdii biyyaa
Guddinakee jibbee diinnis siif ka’eera

Qabsoon ati kaastes ija nigodhataa
Diini sirraa galee abbaa biyyaa taataa

Afaankeen barattee ittiin boonuuf jirta
Jaalleen wareegamaniif siidaa isaanii ijaartaa

Jabaadhu xobbeekoo qaxaleekoo warqee
Daandiitti deeffadhu dhugaakee isa maqee

Atis yaa kaabinee yoo Oromoo taate
Diinatti hingurguriin Oromoorraa nyaattee

Waan har’a kaawwatte bor ijasaa haamtaa
Buddeen baduuf jettee maaliif saba raamtaa?

Atis OPDO kan seenaan kan siif galte
Diina hingammachiisiin barataa itti laattee

Oromoofan dhaaphaa erga jettee turtee
Garuu diinaaf karaa taatee ficcisiistee

Dhaloota dhumeefis situ gaafatamaa
Badiikee kana duraarratis kun siif ida’ama

Amma garuu lakkii saba kana eegii
Dhugaan nifalmataa ati kanas beekii

Badii seenaaf seeraa maaloo hindalagiinii
Yoo nuti waliigalle nurraa gala diinni

Beekan G 2**Namoota yero wallaalaan ba’ee falmataa jiru kanatti sodaatanii gola manasaanii keessa taa’aniif!
******////*****
Beekan Gulummaa Irranaa-2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa