DHIBEE QAAMA SAALAA

DHIBEE KA’UU DADHABUU QAAMA SAALAA DHIIRAA (IMPOTENCY)

Causes-And-Treatment-Options-For-Sexual-Dysfunction-In-Menimpotence
Dhibeen ka’uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa ykn erectile dysfunction or impotence jedhamu, maalii? Maalirraa nama qabaa? Furmaanni isaahoo? Mee gabaabaatti waliin haalaallu!

Qaamni saalaa dhiiraa kan dhaabbatu (erection) yoo hormooniin sammuu keessaa gadi lakkifamee ujummoolee dhiigaa qaama saalaa dhiiraa keessatti argaman dhiigaan guutuudhaan dhiibbaa (pressure) uumudha. Haalli kamillee kan kana dangeessu, qaamni saalaa dhiiraa dhaabbatee walqunnaamtii akka hin raawwanne dhorka: osoo fedhii qabuu jechuudha. Yoo fedhii hin qabaanne garuu inni kan biraati malee dhukkuba kanaan walqabachuu dhiisuu danda’a (decreased libido).

285x285_Impotence_Causes_Brain_4

Dhibeen kun akkuma umuriin dabaleen dabalaa deema. Giddu galeessaan dhiirota waggaa 40 keessaa 5% yoo hubu, warreen waggaa 70 ga’an keessaa ammoo haga 15% hubuu danda’a.

Dhibee kana kanneen namatti fidan keessaa.

erectile-dysfunction

1. Rakkoo xiinsammuu (psychological problems). Kun yeroo hedduu namoota saalqunnaamtii waliin walqabatee miidhama, sodaaa fi kkf qaban.
2. Dhukkuba sukkaaraa
3. Tamboo xuuxuu

smoking-causes-impotence
4. Dhukkuba narvii
5. Qorichoota adoochan kan akka hashiishii fi kkf.
6. Qorichoota dhukkuba biraa yaaluuf ajajaman kan akka, antihypertensive, antihistamine, antidepressants, etc.
7. Depression (among psychiatric problem) fi kanneen biroon illee in jiran.


Furmaanni rakkoo kanaa yeroo ammaa qorichoonni garaagaraa jiraatanis yeroo baay’ee sildenafil (viagra) akka ball’inaan fayidaarra oolaa jiru beekamaadha. Qoricha kana ajaja ogeessaa fayyaatiin qofa fayyadamna.

Miidhaawwan cinaa (side effects) qorichi kun qabu keessaa:
 mataa dhukkubbii,
 gadteessisuu (diarrhea),
 garaacha dhukkubsuu (dyspepsia),
 oldeebisuu (nausea). Fi kkf.


Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa
13090292_1287391751288660_810542343_n

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa