TIYYA ONNEEN…

TIYYA ONNEEN…

Key to my Heart
Fedhii fi hawwiin dharraa taatee
Egere jiraannaan tasa abjuu taatee
Akka cilee bishaan buutee
Ribuu abbidda seentee
Nami waan hawweef argachuun danda’uu
Waan yaadefis dharraasaa hin ba’u.
Garuu garaan kuni gowwaa nama gootii
Qaama quban qabneef yaaduma rarraati.
Inni kaan ilkaan malee
Garaa duubni gorba
Ilkeen seeqa male
keessaasaa yaadni sammuu soba.

FactStamp
….sobaan hin jiraadhuu
akkaachuus hin fedhu
Guyyaa tokkos bulu
Dhugaa haa dubbadhu
Irbuun seene hin diiguu
Kabaajaan haa waaruu
Maaltu beeka tarii
Waliin arga tahaa
Kan Waaqni naaf hiru.
fuula suukni suukaa
Irgi jalli daakaa
Qaxxaamura qalbii
Waaroo muummeen shaandhii
Dilboo illi takkaa
Fakkii saawwa taadhii
Gaayilli kan milkii
Ifii akka Warqii
Sirraa haa tottoluu
Qaama gubbaan colu
Ammoo irbuun kalee
qalbii tee haa qoru
Hara hori
Horoon waarii

Promise_Day_02
Waan jiraa hin dhabiin
Jiruun sin golgolin
Waan ati dursitu
Innumti sin dhabin.
Dhiigni ijoollummaa
Fakkoon gaafa sabiyyummaa
Kan waliin guddanne
Akka haadhaf ilmoo
Argaa wal dheebonnee
Sababa funaannee
Kan wal argaaf abballu
Yeroon qaqqaar’ee
Nutigurguddannee
Yaadaaf niilan fagaannee
Qaam biraa baranne
Irbuun sabiyyummaa
Gaaffii keessa gale
Walirraa fageenyi
Wal dagachuu dhale
Fageenyi qaamanii
Daguu sammuu dhaale.

kids-around-the-world
Naaf hunduu achuma
Kan gaafa joollummaa
Onnee qulqulliittii
Kanhin beeknegidiraa
Eyyeen isheetu naan jira
Kanaafan haaromsee tikfadhaa irbuu koo
Duraan moggaafadhee jedhee Waadaa lubbuu
Onneen tiyya isheen gaafa sanii achuma teeffatti
Hin godaantu,hin warraaqxu
Akka muka coba gaadfisaa jalatti biqiltee
Cobaatuma waarti.

Caalaa Haahiluu Abaataa

24/04/2015
Waadaa Lubbuuf (W D)

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa