LAKKII NATTI HAHAFU

LAKKII NATTI HAHAFU

just-say-no

Hatanii sooroomuu dafqa namaa nyaachaa

halkaniif guyyaa kokkeerraa deeffachaa

akka nama kaayyoo hin qabnee sireerra gangalachaa

Lakkii ani ciisee hin bulu na quuqa cinaacha

lakkii natti yaa hafu…

qarshiidhaf hin bitamu horii boru badee buluu

agabuun oola malee ani qomookoorratti hin duulu

Never-Say-No

Affeerraa mana alagaa nyaata turee same

boru eenyutu na yaala osoon nyaadhee miidhame

Lakkii , lakkii na komata lafeen Usmaayyoo muusaa
lakkii na komata lafeen Baaroo Tumsaa

har’a yoon imaanaa isaani gate boru eessattin dheessa

farda luugama hin qabne kan leexoo garmaamu

okaan sossobamis inni namaa hin sarmuu

lakkii ani hin fiigu gadhee jala gadhee harki maqaa

funyaan ishee qabeen qileetti ishee naqa

Lakki natti yaa hafu….

Yes and No
gatii rakasaatin lafakoo hin gurguru

Isuma qotee har’aan na gahe jaarsi keenya duruu

Lafakoo bosbosaa jiidhaa bonaaf gannaa

ani yoon qotuu dadhabelleen ilma kootifan kenna

Lakkii natti yaa hafu hin soorradhu haftee

kan daa’imti gandaa nyaattee quuftee dhiifte

kanaa manna naaf wayya agabuu buluu

ani saree miti kanan diinqa namaa kajeelu

maal naan jedha Abisheen Garbaa

maal naan jedha Taaddeen Birruu

yoon imaanaa isaanii har’a garaaf gurguru

maal naan jedha Elemoon qilxuu fa’a kan akka Agarii Tuluu

Callaa qe’ee kootti dhiisee yoon dhaqee kobota ormaa tuulu

maal naan jedha Maammoo mazammir
maal naan edha Laggasaa wagii
natti yaa hafu lakkii lakkii

porta-do-ceu_1087_1024x768

ani muree hin nyaadhu coomaaf foona jiidhaa

raammoo natti baasee garagalee na miidha

lakkii nattI yaa hafu warqeen korojoo guutuu

Erga eebba hin qabnee namuu narraa hin bitu

lakkii natti yaa hafu
Mormaan gadi jedhee diinaaf hin goombifamu

Fedhu teepha bitee ofii yaa fannifamu

oftuulummaaf miti yookin of jaja

hamman angafa ta’etti anatu argachuu qaba kabaja

bishaan lagaa waraabee miila namaa hin dhiqu

Osoon manaa qabuu qicaaf ganda hin dhaqu

lakkii natti yaa hafu seenaan na gaafata

Yoon baasee gurgure lafeef dhiiga gootaa

maal naan jedhu dhaloonni ilmaan abbaa kootii

yoon dabarsee of kennu fira dhiisee diinatti

lakkii ani hin baadhu waanjoo muka jiidhaam

Madaalli isaa dhakaa dugda koo na miidha

ani harkisee dadhabe birraa fi Arfaasaa

mee isin yoo dandeessan koottaa narraa kaasaa
Asheeta baaqelaa galgalli isaa dhuufuu

Hin nyaadhu na gaha lakkii natti yaa hafuu

20150524_151412-1

Miidhaksaa Abbishuu Bitoo

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa