BEEKAN GULUMMAA IRRANAA ‘QUOTE

Beekan Gulummaa Irranaa; Quotes.

13081941_10207958228306498_728544252_n.png
1. Dhaloota dhugaan finiinse doorsifni qawwee hinukkaamsu!
2. Badhaadhinni mul’ataa hordoftoota horatameen dhugooma!
3. Gowwaan mul’ata hinqabne, qilleensa habbuuqatee tufa!

13059878_10207958228346499_1722904756_n.png
4. Beekumsi beekaa tokkoo wallaalaaf yoo gurra kennedha!
5. Ulfi beekumsaa roorroo keessaa madde, nyaaphaa duratti nama deessisa!
6. Namni nadhii harkasaarra jiru hinbeekne,booruu harka namaaf suusa’a!

13020455_10207958228186495_1194127447_n.png
7. Sammuun qixa heduun muddamte argannoo haaraaf samii gidduu nama naannessiti!
8. Gaafa faarfamanirra; yeroo gataamanitti yaadni addunyaa jijjiiru nama keessaa ba’a!
9. Waca sagalee bakkerra, yaada dhageettii 13082030_10207958228386500_808991777_n.pngkeessaatu kallattii milkaa’inaati!
10. Qaanqeen dhugaan qabsiifamte giimii sobni tuule jigsiti!
11. Sammuun jijjiiramaaf uumamee hojii fixee boolla seena!
12. Nama abjuu sabaa qabuuf hojiinuu aara galfiidha!

13045595_10207958228426501_997610456_n.png
13. Nama kufee ka’e, kumni isa hinnaasisu!
14. Qalbiin loogii balfu arga yaadaa raagaa!
15. Nama iddoo ga’u beeku, bubbeen karaa itti hincufu!
16. Ija fagoo hinlaallee, gaadidduu namaatu jaamsa!

13077109_10207958228506503_613132821_n.png
17. Waadaan ofiin seenan qawwee malee tiksama!
18. Yaadni nama keessa ciisu, samii hidhuu danda’a!

13090023_10207958228546504_679301264_n.png
19. Gogorriin baallee hinqabne,Joobiraan morkii hinseentu!
20. Nan danda’a yoo jedhan galaanni jalluu mana!

13046232_10207958228266497_974376825_n.png
21. Dhiphinni jiruu darbee injifannoo fuula duraa milkeessa!
22. Caccabinsi gaafa dhooqa keessaa, milkaa’inaaf abdachiisa!
23. Hadhaa’umummaa jireenyaa obsaan lufnaan gaara injifanoorra dhaabatu!

13089993_10207958228866512_1362443014_n.png
24. Dirree 13059428_10207958229106518_1837985740_n.pngwaraanaa sammuu ofii salphaatti hinmo’atani
25. Haamilee guutuun humna geejjiba eertuu jireenyaati!
26. Bilisummaan mudhiirraa jalqabe sammuu gaha hinhanqatu!
27. Qormaanni kallattii hedduu dhuftuu lubbuu namaa gaggabsiee fuuldureef qopheessiti!
28. Qilleensi manii hinqabne yeroo muraasaaf bubbisee dhabama!

13090570_10207958228226496_101722053_n.png
29. Jallaan lafaan nama dha’u, oggantummaaf nama qopheessa!
30. Carraan qixa dhibbaan cufame, balbala kumaaf nnama qopheessa!
31. Jechi humna qabu dhagaa gaaraa jigerra 13077292_10207958228466502_1698693741_n.pnggaraa namaa dhoosa!
32. Dararaa dheeraa booda daraaraa harkaan qabatu!

13084110_10207958229026516_1657051766_n.png
33. Utuu furtuun badhaadhummaa harkakoo seenee baneen hiyyeessota itti galcha!
34. Gaafa harki walitti siif reebamu, lafaan dha’amuukees akeekkachaa simadhu!

13081870_10207958228826511_754588784_n.png
35. Yakki sammuun dorrobe, lafee dugdaa caccabsa
36. Haqa garaadhaa dhufe mormi dhiitee hindeebisu.

13084136_10207958228946514_423326295_n.png
37. Kolfi yeroo 13081941_10207958228306498_728544252_n.pngmalee boo’icharra hadhaa’aa
38. Nama jallinni cabse dhidhiibbaan hindeebisu.
39. Gaararraa gaaraa buute miilla itti haxaawwatu.
40. Mi’aa injifannoo boodaa qabsaa’aatu mi’oomfata.

Beekan Guluma Erena
Harvard University
Email: beekanguluma@gmail.com

Face book: Beekan Gulummaa Irranaa
Twitter: @beekanguluma
Skype: hayyuubeekan1

Website: www.beekanguluma.org

Tel. No +1 (617) 319 44 98

©Beekan Guluma Erena, 2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa