QABSOOF ISIN DHABNE

QABSOOF ISIN DHABNE

gootota-oromoo-kan-barayyuu

Qabsoof isin dhabne egaa maal abbaasaa
Bilisummaa sabaatu gumaa keessan baasa”

Aduma qabsoo keessatti kan nurraa kufani
Seenaa dalaganii gootummaan sokkani
Lammaffaa hin agarru, deebi’anii hi dhufani

Gaafa lubbuun jiran oggaa waliin turre,
Bu’aa bahii qabsoo waliin qaxxaamurree,
Guyyaa bilisummaas waliin hin waaqeffanne.

Qabsoo saba keenyaaf waliin kufnee kaanee
Amadayaa fi aduu waliin keessa yaanee
Ba’aa wal gargaarree madoo waaliif baannee
Caayaa walii ijaarree dhibee wal waldhaannee
Waliin nyaannee dhugnee waliinis taphannee
Waliin baanee buunee walis dhadhaabbannee
Waliinis gammadnee waliinis gaddinee
Du’aan gargar baanaan kunoo adda cinne!

AGGO2012_1
Gaddaan liqimfanee waan goonu wallaallee
Aadaa du’aa taanaan qonnee wal awwaalle –
… gootawwan kaleessaa waan tokko dhaammatan
Yemmuu lubbuu kennan ergamas raawwatan,

“qabsawaan ni kufa qabsoon itti fufaa,
Wareegama qofaan bilisummaan dhufaa
Jaallan nuti kufne qabsich itti fufa!
Bakki keenya hin qaawwiin warri jirtan cufaa!

Nuun hin jalqabamne gootni biyyaaf kufuun,
Nurraan tarkaanfadhaa qabsoon itti haa fufu!
Bilisummaan sabaa akkas malee hin dhufu!
Jechaa walii galan jaallan sun hundumtuu,
Eeyyeen… isaan kufanillee, qabsoon haqaa hin kuftu.

Bilisummaa yookaan du’aa fi kakanne,
Yoggaa murteeffannee daandicha qabanne,
Murtii keenya guunnee egaa nu dabarree,
Bilisummaa caalaa lubbuun nun marararre!
Murticha hin diigiinaa isinis jabaadhaa!
Jabaadhaa…jabaadhaa….jabaadhaa…jabaadhaa!!

ebla-15-guyyaa-gootota-oromoo-1
Bilisummaadhaanii kabajaan namummaa,
Gabrummaa didadhaa! Madda gad-aantummaa,
Qabsoon bilisummaa hanga geessu galma,
Faajjii keenya kaasaa gumaa keenyaaf falmaa!!”
Qoodni barattootaas yoomuu hin dagatamu,
Seenaa qabsoo keessatti hedduu yaadatamu,
Finfinnee fi hawwaasaa; bahir daarii f maqalee,
Amboo fi dirree dhawaa; jimmaa fi nagallee,
Adaamaa fi asallaa; haromayaa fi ciroo
, naqamtee fi roobee; gimbii fi baddaa horroo,
Kana duwwaa miti hedduudha kan biroo…

Bakka jiran hundaa qabsoof wal kaasanii,
Gaaffii saba isaanii gamtaan hangaasanii,
Dabtaraa fi qalamaan kan diina raasani,
Wareegama qaalii haqaaf kan baasani,
Kabajaan jiraata yoomuu seenaan isaanii!
Yaa gootota keenyaa!
Yaa gootota keenyaa aarsaa walabummaa,
Warraaqxota dhugaa nuuf tahanii gootummaa,
Abukaattoo haqaa fakkii sabboonummaa,
Jaallattoota biyyaa gaachana oromummaa,
Faaya galmee seenaa daawwitii tokkummaa,
Isin hin dagtu oromoom gonkumaa

qabsoon
Seenaa keessan boonsaan yoomiyyuu hin moofa’u,
Jaalalli sin hortan yoomiyyuu hin boora’u,
Haqamuu hin danda’u dhiigaan barreeffame!
Bara baraan taa’a lapheetti kudhaamamee

Sabboontota oromoo murna hawwaasa adda addaa,
Cunqursaa mormanii gammoojjii fi ka baddaan,
Kan saba ofiif falman qawwee fi haala adda addaan,
Oromoon ni yaadata hunda isaanii gaddaan!!!

11391132_496104973871325_2011987057578551089_n
Qindeessaan: barasaa abera
(madda: galmee dhuunfaa guutamaa abarraa irraa;
Mana adabaa qaallittii, 2008)

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa