OFBARUU

OFBARUU

BE-Yourself-2014
Dubbii sakatta’anii isa darbe qorachuu.
Dachaa seenaa bu’anii maqaadhaan iyyaafachuu.
Yoo fedhan maqaa gootaa
kan biroonis haayyota.
Warra gumaacha godhan
kanneen haqaaf jiraatan
madaallii geeggeessanii isa duriif isa ammaa.
Ammatuu hubatanii waa heedduutu himama.
Tarii inni darbe suni bara jaalalaa ta’a.
Qannoof qananiidhaan hundumatu basha’a.
Gaarummaatu haamama dacheerratti biqilee.
Yeros hin jiru ture ajjeechaan akka malee.
Tarii inni ammaa kuni dubbii akka cookkooti.
Ulfeeffama sobaati muudaama garbummaati.
Bara jaalalli gu’ee jibbi latee dagaagu.
Bara namni aariidhaan lafarraa wal duguugu.
Bara dacheen calliftu sobaanis luugamamtu.
Imimmaaniif dhiiga wal faana dhudhaatu.

be yourself 2
Bara guddaan daa’imu umrii malee ijoollee.
Bara xiqqaan sirriiqu abbaan dhugaa okkolee.
Ormatu leellifama lammiitu hamatama.
Ibidda dhugaatu sobaan bakka buufama.
Hattuun bilisa baatee abbaan horii yakkama.
Haqni bosona galee dharri dirree garmaama.
Namni biyyasaan jiru takka gamaaf gamana.
Seenaa kansaa awwaaleetu kan alagaaf argana.
Mee kottaa waa goona dubbii adda baafna.
Cina hundumaanuu xiinxallee fudhanna.
Kininii isa sobaa maaliif liqimsina?
Isa kanaan duraas of keessaa tuttufna.
Keenyuma keenya waaroo ormaan baatnu.
Wanti nuuf hin taane nurraa ha godaanu.
Har’aaf utuun dadhabuu kana qofan dubbadha.
Of ta’uun of baruudha of baruun qaroomuudha.

Capture
Of ta’uuun of baruudha of baruun qaroomuudha.

Bakkasaa Tumsaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa