OBSA MALEE UTAALLE

OBSA MALEE UTAALLE

What-is-LifeGaariif yaraa isaa
Hin hubanne ammallee
Arguuf akeekasaa
Fuldura utaallee
Of duraa calaasaa
Obsa male utaalle
Silas maal abbaasaa
Jechuun of madaalle
Bineensa of nyaachisaa
Yoom jiraanna ammalee
Mee kana naa ibsaa
Anaaf hoo naan galle?
Hammeenyi akkanaa

hands
Maannii yaa gooftaa koo
Biyyaattis salphinaa
Dhumte qoomoon kan koo
Hanga yoom jiraanna
Jiruun keenya cookkoo
Hamma yoom baqanna?
Baqni taate rakkoo
Biyya keenya irraatti
Jiraachuu dadhabne
Qee’ee abbaa keenyaatti
Ormaanis dhaalamne
Boroof keellaa kootti
Diinaan kabalamne
Akka bineensaatti
Oggaa ari’amne
Diina goobsineeti
Kan nuti biyyaa baane
Dhiirra achitti dhumti
Nuti ni goodaannee
Waa hin hafnee seenaatti
Allaattin qalamnee
Bishaan ciisaa keessatti
Qurxummiin nyaatamne
Obsuma dhabneeti
Kan du’aaf of laanne
Lubbuu qaqaalittii
Kan keninee dhiifne
Kan hin argamne gabaatti
Kan bittaaf hin argamne
Ah-Ah anaa nyaatu jettii

cb5ec22d-5100-3967-b151-ae1e397b2d1b
Oonneen kan koo dhugaan
Isiin yaaduu hin dhiifnee.
Kan nuti jabaate
Maal wayyaanee qofa
Dallaallis dheeboote
Dhugee dhiiga cufa
Qarshii argattuuf jedhe
Galaanatti oofaa
Kan asi fixattee
Kan biyyarraa suufaa
Achi irraa as butee
Qarshii irratti kufaa
Karaatti isaan kutee
Gammachuun gulufaa
Ofii qarshii nyaatee
Utaaluun kun fafaa
Mee kana akkam goote
Obsaan bira kutta
Innoo du’a qofaa?

pain-and-sorrow
Ah-Ah marimaan koo
Na cobxe
Akka dhadhaa baqxee
Yaa lammii koo wal gorfannaa
Wal ilaallee tarkaanfannaa
Gaariis yaraas wajjiin nyaannaa
Gaddas gammachuus wajjiin baanaa
Ifas dukkanas waliin seennaa
Tokko taane waliin deemnaa
Irree tokkoon diina saaqnaa
Humna jabaan ol itti kaanaa
Wal ijaarree wal qarannaa
Obsa dhabne maaliif deemnaa?
Boolas tabbas waliin baanaa
Dhagaas sibilaas cabsinaa
Mukas lafas waliin quunaa
Obsa dhabne maaf gad-yaanaa
Biyya gallee qeerroo mil’annaa
Ka’a mee yaa jarana
Biyya galuuf wal kakaafnaa
Moonee argamnee waliin boonnaa
Fuula diinatti achi deebifnaa
Ollaa irraa maal eggannaa
Nu hoo baane bakkee deemna
Alagaaf laanne ofii baqannaa
Hidda isaani cimsinee
Keenya kichuu kunnaa
Maaliif ta’e akkana
Ka’i qoomoo gara biyyaa yaanaa
Qeerroodhaan wal waamnee
Diina daaraa goonaa

victory


Yaadannoo hiriyootan koo
Galaanaa keeessatti
Irbaata quxummii ta’anif
Gorsaaf qeequu dallaalaati


Barreessaafi qindeessaa

Sabaan-boon Firrisaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa