~DEEMI DEEMI…?

~DEEMI DEEMI…?

which-path-will-you-choose-laziness-hardship-d-lazy-brings-nothing-obstacle-make-progression-34819576
Sodaadhee eessa dhaquu
deemi deemi maa jetta??
Deemus dhufnishee hin hafu!
Eessa dhokadhu feeta?

Na jaalatta nan beeka!
Tasa cabaakoo hin feetu!
Sif namni guddan ana!
Kan garaakee itti himattu!
Kanaaf naf hin jaalannee!
Hidhaafi du’a hamtuu!

Bor naa arguuf hawwitaa!
Rakkoo har’a baqadhee!
Dhifamaa natti aarin
tortoree han ciccitu
isin walin jiraadhe!

fire-hell1
Ahhhh
galatoomi jaala koo
oolma keef sin jaaladhaa!
Garuu ergakee har’aa
diduu koon sitti himadhaa
mi’aan isin dhandhamtan nafif dammarra caala
hadhaa isin mudaates anis argetan laala
deemi deemi hin jedhinaa
deemus eechanttan gala???

dukkanni inni kalee
kan nunyaachudhaf yuusu!
Akaksee wal fooricee
dhalan nutti wal yaasu!

warra keenyaf sanumaa
ammayyu yoom bari’ee
egaammoo du’a dheechu duras hoo maafan ka’ee!

Gemechis Burka

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa