MAALTI WAL DABARSE?

MAALTI WAL DABARSE?
== = == = == == = == ==
MLK quote

“Ollaan bultee beeka, Akkatti bule abbaatu beeka”
Mammaaksi nama keenyaa kanaan bultii . qeeqa
Baay’ee waldarbaadha waa’een biyya lafaa
Asiin guute jennaan achiin citee hafa
Gariin yoodammaqu gariinimmoon rafa
Duraan yoojabeessan karaa duubaa laafa.

Tokko yoo gudunfu satokkotu hiika
Isa tokko dhaabe kaan buqqisuuf fiiga
Kaan nyaatee quufee garaansaa bokoka
Gariin beelli miidhee marrummaan goggoga.
Tokko manaa ofga’ee namaafuu liqeessa
Tokko liqii joora hoomaan qabu hiyyeesa.
Kaan dhukkuba jibbee yaalamuudhaaf fiiga
Kaan du’a dharra’ee namni funyoorraa hiika
Namni du’a jibbee utuu danda’een dheessa
Tokko du’a hawwee harkaan ofajjeesa
Harpeople-running-and-jumpingra maalan nyadhaa kaan kadhaa kurkura
Tokko nyaatee quufee gad baasee gurgura
Tokko nyaata gaarii nyaachuu filata
Kaan homayu dhabee beeli kutee nyaata.
Tokko abbaa qabeenyaa qixxaachuf rakkata
Kaan abjuutiin kufee hiyyeessa morkata
Tokko beekamtiidhaaf oliif gad wixxisa
Kaan sammuun garbomee gadadoon qaxisa.


Tokko seenaa dhaamuuf asiifachi arreeda
Kaan hiree kooti jedhee ciisee du’a eega
Tokko yoo dhalatu isa tokkotu du’a
Waan haaraan yooburqu isa jirutu gu’a.
Tokko niitii fuudhuuf biyyarra qaari’a
Inni fuudhe jibbee gad baasee ari’a
Inni ilma dhalche durbatu hafe jedha
Tokko dhala dhabee kun maafta’e jedha.
Tokko qarshii miti sharfeedhaaf jaka’a
Ollaansaa sooromee doolaara lakkaa’a
Kaan looniin sooromee sawwa dhibba yaasa
Tokko hiyyumni reebee,
Handaaqooyyun qabu manaa wal dhamaasa.

success is target

Kan isa godheefii soorumni wal horti
Kan isa qabeemmoo manasaa baqatti.
Tokko gamoo walirratti ijaaree lafa ofanqisa
Tokko dawoo dhabee dhimmuun isa rakkisa
Tokko suufiifi leezeriidha uffannisaa
Tokko qullaa ta’ee moofaa ofitti harkisa.
Maaltu waldabarse maali buraaburreen!
Jiruu walfaallessaa maali barri dhibeen!.
Inni abbaa dokterii inuma barata
Tokko carraan cufee barumsarraa kuta
Abbaan firii gaarii ni xiqqaatte jedha
Tokko isheeyyu dhabee yaanni isa hodha.
Tokko ofirra darbee hiyyeessa gargaara
Tokkommoo hiyyoomee carraasaa abaara
. Inni abbaa konkolaataa xiyyaaraaf maraata
Tokko kophee dhabee ollaarraa kadhata
Inni sooressisoo dabalaaf rakkata
Fedhiin namaa kuni gaafuma kam guuta?.


growthHalkan laman bulu namni biyyi abdatu
Kan jireenya jibbee ciisee du’a eeggatu,
Utumu waraananuu lubbuun dafteen baatu.
Gammanne yoojedhan hammeenyatu dhufa
Asiin baane jennaan achiin karaa cufa.
Tokko gaarii taanaan inni tokko hamaa
Maaltu waldabarse jireenya ilma namaa?
Kana maaltu fide namamoo uumaama?
Tokko qajeelaadha tokko haqaaqamaa
Daandiimti tokkichi kallattiinsaa lama.
Isa tokko fiignaan addunyaan badhaasa
Tokko lafaan ka’u namatu qabee kaasa
Yaada namaafi nama maltu wal hankaaksa?
Abbaan oldheeraadha ilmi lafa bira
Maaf walittin baane rakkoo maalti jira?.


Tokko injifannoof diina wajjin wal morma
Tokkommoo shiminee firoomfata orma
Tokko waan abbaasaa barbaaddata
Tokko kanumasaa ormaaf laatee kadhata .
Tokko waan abbaasaa olfachuuf dhama’
Tokko maatii balfee kan ormaa dhaga’a
Gaafa kam yaanni ofii dandii tokkoon ka’a?
====
13043622_1595334827449824_5424770505035064407_n

Biqilaa Amanuu Abbaa shomaa

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa