HAADAAN HAA HIDHANNU!

Haadaan Haa Hidhannu!

=  = = ==  = = = = = = = = =  = ===  = =

Du’a yartuuf malee kan garaan nu gaddee
Keenya har’aa miti durattuma baddee
Baraan boo’ichuma hinjiru waan addaa
Erga bara qaataa qe’een keenya gaddaa

Kan boonyee hirqine har’aa miti kalee
Gaafa diinni dhufee manatti nu galee
Sanyii nu duguuguuf tooftaan nutti malee
Diinquma keenyatti albeedhaan nu qalee

Biyya keenyarratti hacuuccaan jabaatee
Alagaan daddarbaan as achi nu aatee
Qabeenya keenyarraa gaafa luugamamnee
Akka waa hindubbanne afaanii hidhamnee

Migrants in MediterraneanAbbaa ajjeesanii daa’ima gadoodduu
Qeerroofi qeerrittii baatee gala dhabduu
Haadha dhiiraa naatee boo’ichaan gaggabduu
Fira alagoomee diinaaf nu barbaaduu

Haqaaf yoo gaafanne deebiin hinargamuu
Ittuu nu fixuudhaaf hogguu nutti gamuu

Jireenya siqiqii gidiraa dadhabnee
Lubbuu tursiifachuuf biyyarraa godaannee
Garuu gadii malee kan wayyu hinargamnee
Rakkoo xaxaa keessaa karaa baanu dhabnee

Inni nu godaanse biyya keenya keessaa
Iddoo deemne hundattuu gufuu nuuf qopheessa
Akka biyyaa miti gufuun biyya ormaa
Yoo soneessuuf jedhan ka’ee namaan mormaa

rescue1

Akkam jabaatanii tokko darbanillee
Ammas nama eega gufuun tarree galee
Yommuu buqqifatan miilarraa qoreettii
Shiboon nama dira bukkeedhaan gateettii

Obsanii yoo ba’an hallayyaafi gaara
Dukkana cillimii bosonatu jiraa
Moo’anii yoo darban bineensa gurguddaa
Otuu xallisanuu bofni nama hiddaa

Gidiraan biyya hambaa lakkaawamee hindhumuu
Otuma hinmilkoomiin galaanaan dhidhimu

Hanga achi ga’u meeqaatamni dhumee
Hojii Uumaa ta’ee muraasni carroomee
Allaattii gammoojjii birasaan dabarsee
Guyyaa biraa arguuf lubbuu keessa tursee

13062102_1710697769183467_1390109133540715423_n

Ta’us……
Jireenyi biyya ormaa xaxaansaa baay’eedha
Lubbuun jiraatanis qalbiidhaan du’aadha
Dukkana keessatti ifa guddaa yaadu
Abdiin guutamanii kan wayyu barbaadu

Akkamiin darburee gufaatiifi gufuu
Kan manatti qabe nama biraa’n hafuu
Qaama rakkoon miidhee dha’ee horbobbeesse
Garbummaan lammataa nyaatee hunkuteessee

Laphee eelaan cabsee onnee Sabaaf laallattee
Fuula gadadoon dhoksee sammuu yaadaan dhiphatee
Qalbii abjuun maraattee garaa hawwiif fooggaluu
Jilba imalli cabsee miila kaayyoof okkoluu
IJA imimmaan jaamsee dukkanatti ifa laaluu

Garaacha beelaan dhumee mar’imaan gammoojjiin gogsee
Galaanni Meditiraaniyaa hundaa gad-liqimsee
Homaa otuun hanbisiin qurxummiif galaase

ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH Rescue workers stand next to bodies of migrants who drowned on the beach in the Sicilian village of Sampieri September 30, 2013. At least 13 people on a migrant boat arriving in Sicily drowned close to the coast near the eastern city of Ragusa, apparently after trying to disembark from their stranded vessel, Italian authorities said on Monday. Officials said the boat was carrying around 250 people but there was no immediate word on where they came from. REUTERS/Gianni Mania (ITALY - Tags: DISASTER) TEMPLATE OUT

Lammiikoo gidiraan ammas biraa’n hafnee
Kunoo du’aniillee awwaalcha hinargannee
Galaana keessatti sadaffaa gabroomu
Erga du’aniillee naachaan adabamuu

Waan jennu wallaallee nutiyyuu gubannee
Boo’uu qofa malee furmaata hinargannee
Haga feene boonyee lafaan of rukunnuu
Tokkittiif dhabneerra as deebisuu hintaanuu

Maatiifi firoottaniif jajjabina hawwaa
Har’umarraa kaasaa warra hafeef boowaa
Hamma darbee qofaaf iyyinee maraannuu
Maaloo tasgabboofnee kan dhufuuf haa yaannuu

SOUTH OF ETHIOPIAN BORDER, CENTRAL NORTHERN KENYA - FEBRUARY 3: OLF rebels are regrouping in Northern Kenya to safety, February 3rd, 2006, in Kenya. The OLF is orgaznied militarely as a coventional army, with its platoon, batallion, regiments. (Photo by Jonathan Alpeyrie/Getty images)

Michuu diina keenyaa galaanichas barree
Otuma arginuu maaf itti deemnaree?
Qooda ooyruusaatti qurxummiin morkinuu
Maaf Ooyruu keenyarraa diina hindhorkinuu?

Erga duuti hinoolle lakkii ilmaan aayyaa
Dachee ofiirratti wareegamuu wayyaa
Ammas warra du’aaf daandii tottolfatuu
Namuu bakka jiruu gorsee haa dhoowwatuu

Hamma gaggeessinee boo’ichaaf qophoofnu
Amma jabeessinee haadaan haa hidhannuu!

Yaadannoonsaa:
Lammiikoo warra du’a fokkistuun narraa fudhatteef otuu onneen na dhiiguu,

Ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwaa kan deemuuf

jedhanimmoo biyya keessas ta’ee ala jirtan bilbilaanis

ta’ee warra qaamaan argitan akka qabattaniif adaraa jechuun barbaada….

Akkuman gaddetti..

Biiftuu Nagoo Urjii

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa