DU’AAFI JIREENYII

DU’AAFI JIREENYII

13062102_1710697769183467_1390109133540715423_n

Kenna waaqa guddaa
Nyaachunis dhugunis
Isuma irraa maddaa
Du’aafi jireenyii
Galfata barbaada
Amma yoomi laata
Lammii garaan aada
Guyyaa isaa wallaalleem
Kan gammachuuf gaddaa
Yeroon hundumtinu
Kan dhaalameen gaddaa
Guggubannee jirra
Keessoon keenya madaa

Akka ilmoo yeeyyii
Biyya irraa ari’amne
Jiruuf jireenyaan
Du’aan qixxee taane
Osoo isaan jiraannu
Kanaan saaxilamne
Maaluma isinin jenna
Mar’imaani cinnee
Gubanne cincoofne
Lammii irra darbine
Alagaa garaa gubne
Yoo akkam goone akkam ta’a
Jenne wal gaafanne
Furmaata ni laanna
Yoo wal jajjabeessine
Mee itti jabbaanna
Ka’a wal kakaafne

Ijjikoo imimaani
Bo’ee mankaraare
Garaankoo namadaa
Ciccitaa gubataa
Yomuma akka namaa
Kessikoo gammadaa. ?

Garaan nagubaatee
Ibidda cilamsuu na ba’e
Wan kessikoo ta’ee
Hin himu danda’e
Silaa maalan godhaa
Obseen ta’aa malee
Bo’unifii aduun
Amala natti ta’ee
Kessakoo gubaate
Gubee na cinceessuu
Maalin qabbanessu. ?
Lammikoo kan dhumee
Mee essa deebisuu. ?
Ol qabee gad qabee
Ol yaade dadhabee
Kassakot gubaatee
Hiriyaata koon dhabee
Essa isn ideebisnu ?

Dhuguma duutan moo?
Amanun dadhabee
Suura keessan argee
Fundura of qabee
Ani dhugaa seene
Amanuu dandenye
Inni namni jedhuu
Garaako nan geenye
Mee essa isiin fuuna
Bonyee kurrifanne
Wa gochuu dandenye
Mataa dhukubsanne

Silas maalin goona
Maalan ta’aa mitii
Nagayaan boqadha
Fuundura rabbitti
Jiruu foyyefachuuf
Biyyarra baatani
Osoo bakka ga’in
Nyaata nachaa taatani
Nagaadhan boqadhaa
Asirra dhabdanii
Jennata argadha
Isiin silaa deemtanii
Maal isini taana
Du’aafi jireenyii
Addaan nu kutaani
Obsaa nuuf haa kennu
Rabbumti guddaani
Isin deemtanittu
Nagaatti yaa obbooleeyyanii

Barreessaaf qipheessaan
Sabaan-boon Firrisaa
Fi Marsella Sella
Bakka jiran irraa

Yaadannoo
Obbooleeyyaan keenya
Doonin dhidhimnaan dhumanif

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa