Anaa Nyaatu

 ANAA NYAATU

 == = == = =  =   = ==

migrant-crisis-res_3273144bQaxalee hiriyee koo
Maalan isini godhaa
Gubatee garaan koo
“” anaa nyaatun jedhaa
Isinin dhabee tiruu koo

“Nan dheebodhe hin jenne
Beelas waan dubbanne
Afaan gogaa kaate
Karaatti yoo hafte
Galma osoo hin gahiin
Kichuu keetti yoo hin hafin
Deemsichumti maali
Yoo bakka feete hin gahin

Galfata taatani
Oggaa manaa baatani
Garaa nama gubdu
Bayyee dhamaatanii
Lubbuu keessaan
Kan jennataa isini
Haa godhu waaqayyooguddaanii

Sabboontitti sabaa
Kan nama dheessine
Dubbattu walabaa
Kan saba hin jibine
Elizaar xaahir koo
Of biraa si dhabne
Obsaan dabarsine
Lubbuu kan kee kichuuf
Rabbiin sii kadhanne
Jennataan badhaadhi
Siif jenna ol kaane!!!!!!

Dargaggoon oromiyaa
Tokko illee waa hin hafne
Kuno kan dur beeknu
Ijoolleen biyya kiyyaa
Kanan fagooti beeku
Kan akka kiyyu kiyyaa
Kichuu isaa kutame
Lubbuun kee kan jennataa
Siif haa ta’u yaa ilma ayaa
Siif kadhanna yoomu
Tofik ilma ilma biyya
Of biraa isin dhabne
Sabni ofi akkam tayaa

Yoom hafne yaa jamaa
Gurbaan duraan beeku
Kuno kufe amma
‪#‎bestmuradabdi
Ni wallaaltu namaa
Duraan fagoo turee
Deemuuf dhufe amma
Bishaaniti galee
Akka korma jaamaa
Kadhaa siif kadhanna
Lubbuun kee jennata
Maatii keef jabina
Yoomu ni hawwina
Jiruu foyyeeffachuuf
Oggaa manas baate
Lubbuu ofii bulfachuuf
Yommuu lafa deemte
Bishaanin nyaatamuuf
Carraa guddaa argatte
Qurxummiin sii nyaachuuf
Afaanshe banatte
Kunoo milkoofteettii
Garaa ishee gutattee
Ahh… Anaa nyaatu ijoollee
Wanti sun olle duuti sun hin oolle
Kan jennataa ta’a har’as borisillee
Yaadannoo ijoollee bishanin
Deemaa karaatti dhumaniif
Ebla 18/4/2016
Sabaan-boon Firrisaa

Waliin nyaatanii
Wajjiin dhugaani
Yommuu of biraa dhanu
Wan namatti dhagahamu
Ni beektanii garuu isini..

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa