NAN JIBBE KORMAA LUKKUU

Nanjibbe Kormaa Lukkuu

= = = = = = == = = == = =
Beekan G 2 Amma maaluma ta’ee maaf iyya kormaan lukkuu

Halkan guutuu gadoodee kan iyyu iyya kuukkuu
Maaliif qooxiirra ba’ee anarraa bitittisaa
Anoo jooraa du’aankoo dadhabeen gadi ciisaa
Maaliif narratti olba’ee narraa caraana jamaa
Akkasaa hossee mitii anoo nan yaada namaa
Yeroo inni gamaa iyyuu kuukkuuluuluu bari’ee
Quufee morma kaafatee kankoorraa na ari’ee
Anoo mana ijaarradheen dabarsee isaaf kenne
Nagararraa quphanee sinkabajallee hinjenne
Ani adda qullaan deemaa inni gonfoon dhaadataa
Anaan hagabuu bulchee foon mataarratti baataa
Picture_Portrait_Brown_Chicken_or_Hen_Isolated_on_a_Blue_Background_in_This_Stock_Photograph_110902-115229-681001Maalumaaf natti inaafaa maaf hirriba nadhowwa
Isanni sagal fuudhuu anoo kankoodhan hawwaa
Bara jijjiiramemoo maaliif bariin caraanee
Akkan ciisee itti hin yaanneef maaf qalbiikoo nadhaanee
Manni murtii isaaf loogee narratti godheem dabaa
Anaan lafa na ciibsee ofiisaan mana yaabaa
Maasiikoo nyaatee quufee foonsaa mataatti baata
Koo sagalee ukkaamsee iyyee waliif dirmataa
Natti hindhiisiinaa firaa mee dafaa naabirmadhaa
Lukkuu kana rukutuuf hunduu naaf iyyaafadhaa
Yeroof iyyiti malee lukkuun umurii hinqabduu
Wal hortee babay’aattus guyyaa ayyaanaa hindabartuu
Wayi yaa lukkuu kormaa gabaabduu hojjaa xiqqoo
Sanyiinkee haadhumatu yaa ilbiisota indaaqqoo
Funaantuu kosii ormaa waan hundaa kan sassaabduu
Waan gaariif wanta badaa lukkuun addaan hinbaastu
Hundumaa walitti qabdee raammoos ta’e ilbiisaa
Qonqootti gadi naqatti wantoota jibbisiisaa
Kan sammuu yaadu hinqabne lukkuu sammuunshee duwwaa
Jiraattee narakkisuurra lubbuunshee ba’uu wayyaa
Gamnas mitiim gowwummaa waliinshee hinbeekamu
Foon addarrati baatti hin nyaattu namaa hinlaattu
Kan amalli buburree waan jibbisiistuu fokkuu
Hojiishees nan ciiga’e nanjibbe kormaa lukkuu!

= = = = = = =  = =

Beekan Gulummaa Irranaa-2016

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

10 thoughts on “NAN JIBBE KORMAA LUKKUU

 • April 15, 2016 at 12:49 am
  Permalink

  kun DH.D.U.O (Dhukku
  baa Daddarbaa Ummata Oromoo ) wajjiin wal fakkaata ykn hojii isaanii! !!!

  Reply
 • April 15, 2016 at 4:10 am
  Permalink

  Ulfaadhu Beekan keenyaa, umurii siif haa laatu. duruma yeroo nu bira turteyyuu baay’ee jajjabaatta ammas jabinni kankanarraa itti haa fufu.

  Reply
 • April 15, 2016 at 5:08 am
  Permalink

  Beekan koo ati dhuguma nama cimma dha nuuf jiraadhu qalamni kee nuuf haa mirgisu ,lalisi akka odaa baayadhu akka cirracha abayya …..

  Reply
 • April 15, 2016 at 5:08 am
  Permalink

  Baay’ee bareeda.

  Reply
 • April 15, 2016 at 1:14 pm
  Permalink

  isuman jibbaaru jibbiteem

  Reply
 • April 16, 2016 at 12:05 am
  Permalink

  Hamtuun sin argatin, umurii dheeradhu raagi,madda hin gogne ta’i tokkicha akka. Kumaa…..

  Reply
 • April 16, 2016 at 4:14 pm
  Permalink

  Umurii nuuf dheeradhu!

  Reply
 • May 14, 2016 at 6:59 pm
  Permalink

  Baayyee miidhagaadha; haaluma kanaan itti fufi.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.