TAAJJABBII (Waliin Dubbii Nama Sadii)-Caalaa Haa hiluu Abaataa’tiin

12274297_961394683934371_421462739302761350_nTaajjabbii Nama Sadeenii
= = = = = = = = = = = = = ==
Guyyaa tokko, nama Habashaa tokkotu nama adii waliin taa’aa turan,Nu lachuu nama adii san karaa addaa addaa haa beeknuyyuu malee, nuti lamaan wal hin beeknuutii, Namtichi adiin suni wal baraa nuun jedhe.
  Namticha =Fiqaadeigzihaaber Maanallebbaachoo
    Ana =Caalaa naan jedhan
Namticha =Habashaa dha ati?
  Ana = Lakkii Oromoo dha

Namticha = Lammii Itoophiyaawwii miti moo?
Ana = ani Xoophiyaawwii utuun taane, lammii Oromiyaati.

Namticha =Oromiyawwii yemibbal eko yelem, Oromoom behon andi gosa hono Xooophiyaa wusx new migenyew,aydel indee? (lammmii Oromiyaa wanti jedhamu hin jiru, Oromoonis bar gosa tokkicha Xoophiyaa keessatti argamuu dha. mitiiree?
  Ana =ati akkasitti hubachuuf mirga qabda, Ani garuu xoophiyaa ofiin hin jedhu,Oromiyaa dha. Oromiyaa tahuun koo maal rakkoo qabaa moo?

Namticha = Hiriyaa keenya kanas daba akkasii barsiiftetta jechuu dha kaa?
  Ana =daba akkamii? Namticha = kan naan jette kana… Jidduutti namni adiin suni, haasan keenya afaan Ingilizii fi darbee darbee namtichi afaan Amaaraa itti makee haasawaa waan taheef nu dhaggeeffachaa tureet, jidduu dhaan…
  Ana =Lakkii seenaa sirrii fi daba hojjatamaa ture natti hime malee, daba ofii uumee natti hime hin qabu Caalaan. kunimmoo waanuma saaxilamuu qabuudha. Oromoon saba guddaa fi biyya guddaa qaba,kuni nama hubatuuf maal gaaffi qaba? Namtichi baayyee aaret,faranjichas ija keessa laalee,nattis garagaleet.
  Namticha =Lemehonu,… naannoo kamirraa dhufte?
    Ana =Oromiyaa
Namticha = isa natti himteetta bar, eessatti dhalatte jechuu kiyya malee
Ana = Ooromiyaa
  Namticha =wacho gud! ati Oromoo fi Oromiyaa malee waan biraa hin beektuu?
    Ana =ee
Namticha = okey, amantiin kee hoo maali?
    Ana =Oromoo
  Namticha =(baayyee aaree, dafqi illee lamaanin curur jettee yaatet) afachu ati Oromoo fi Ooromiyaarratti michiin si dhahee namana? qoy gin antem be qubee new ende yetemarkew?
  Ana =eyyeen
  Namticha =ena Oromoon uummata malee amantii dharee?
  Ana =eyyeen anaaf hundamaa dha oromoo fi oromummaan.
Namticha =eye hulu ye oneg politikaa yefetere new aydel?
CriticalThinking-0e6f763a9ff29fd39c50db9d9aef6871  Ana =lakki kuni ilaalcha Oromooti… akkas taanan ilaalcha keessan kana hoo eenyutu siniif uume?

Namticha = baayyeen gadda, maqaa kee fi waayee kee yommuun dhagayaa ture nama akkasitti yaaddu hin seeneyyu.
    Ana =gaarii baga bartee gaddite, utuun barin hafuutu gaarii miti.
  Namticha =namticha adiitti garagaleet, ”sammuun isaa xiqqoo sirrii miti. dhaloota qubee jedhamu kan waraana seexanaa tokkotu Xoophiyaa keessatti oomishamaa jira, innis miseensa isaaniti.” jedheen.

Namticha adii = waan hedduu nama beekus waan taheef, ”kuni mirga isaatii ,maalif akkas aarta ati? maalif gaaffilee hin barbaachisne san hunda gaafatte?”
Namticha =ani sirriitti wal barra jedheen ture, malee….
  Ana =maarree sirriitti barteettahoo maaf dallantaree, waayee amantiifaa nama gaafatta ati nama hubannoo qabdu natti fakkaattee turte bar? (faranjichi amantii waan hin qabneef waayee amantii nagaafachuu isaatti hedduu namticha tuffate).
  Namticha =ati akka nama tokkootti haasaan isaa kuni sitti toleera,jechuun sirrii jettee yaaddaa?
Adii = perfect! gaaffii keetif si quubses,quubsuu baates, inni garuu siif deebiseera. Ati garuu dhumarratti isa arrabsite. Qubee generation,akkan dhagahetti ijoollee afaan,aadaafi seenaa saba isaanii baratanii guddatani malee waraana seexanaa miti.
kuni mataansaa dadhabina kee agarsiisa. Dhala namaa seexanatti akeekun kee….
  Ana =gartee waggootaa dhibbaa oliif kijibanii,fakkaatanii,fakkeessanii jiraachaa turan,jaarran kuni jaarraa namuu soba qofa dhagayu utuun taanee, jaarraa fuullee dhugaa walitti himanii dha. jaalattes jibbites, Oromoon saba, Oromiyaan biyya, akka bilisoomtus hin shakkin, waraana ‘seexanaa’ ati jette santu kana dhugoomsuf jira. umrii siif kennee nama kana argu tahi. jedheen nagaa dhaammadhee biraa deeme. Utuu sin taatanii maal jettuun?

= = = = = = =  = = = = = = = = = = = =

Caalaa Haahiluu Abaataa (Barreessaa, Waloofi Gaazexeessaa)

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

5 thoughts on “TAAJJABBII (Waliin Dubbii Nama Sadii)-Caalaa Haa hiluu Abaataa’tiin

 • April 13, 2016 at 11:37 pm
  Permalink

  “Keessa namaa hin beeytuu keessa qabattee namaaf laattii” jedha Oromoon yoo mammaaku.
  Caalaa hedduu Galatoomi kuni waanuma habashaan yaadaa turtee fi itti jirtudhallee.
  Caalaa fi Beekan muudannoo fi muuxannoo saba keessan biraan geettaniif hedduu galatooma.

  Reply
 • April 14, 2016 at 10:59 am
  Permalink

  Osoon an tahe; dursuma barreefama yaada kanaa keessatti, an ilmaan habashaati fi ilmaan oromoo wal hin dorgomsiisu. itti aanse immoo haqa ilmaan oromoo galchuuf immoo abbaa murtiitif sanyii adii hin yaamadhu. Ilmaan Habashaa dhugaa dha Oromoo, Abbaa koo jarraa dha miti jarrotaaf gidiraa, dorsisaa jiran. Har’as hammamuu ilmaan habashaa irra wayyaa qabaannu tokkoon tokkoon ilmaan Oromoo godaannisa keenya nutti kakaasee jaraan walitti nu madaalsisa.
  ilmaan habashaa Oromoodhaaf saree Raqaan daggalaa keessatti guddatte. Ilmaan Adii immoo Yayyii oosoo fagoodhaa nutti duultu. kanaaf irraa Oromo eegaa malee waliin nu hin ari’inaa.

  Reply
 • April 14, 2016 at 2:17 pm
  Permalink

  A very nice history. The habaash have travelled all the way from their country “Ethiopia”, but their thoughts have not gone far away from their nose. It is our duty, the Oromos to educate the uneducated Habashaa. In the first place, this man ….. some body Egizabeer, the first to have denied “Ethiopia” to have a separate Tigray through their TPLF, amazingly talks about Ethiopia. the shameless idiot

  Reply
 • April 14, 2016 at 2:52 pm
  Permalink

  Biyya keenya keessatti namoota gosa lama argita.isaanis kan garasaaniif jiraatanii fi kan seenaaf jiraatan yookiin seenaa hojjetanii darbuuf jiraatani.warri garee duraa qodaa ykn baattoo waan tokkootti fakkeessuu ni dandeenya.kan waan barbaanne keessa keeyyannu, yeroo barbaannemmoo keessa fuunee qodaa biraa haaraa fi mijatas ta’etti dabarsinu fkn gaggeessitoota OPDO yeroo kanaa ilaaluu ni dandeessa haala kam keessa akka jiran.gareen lammaffaa yeroo baayee galmi isaanii seenaa hojjetanii ykn arganii darbuu waan taheen .baayee xaaru, daandii seenaa argachuu aarsaa hedduu kanfalu.lammii isaaniif dursa kan laatani dha.lakkoofsi isaanii xiqqaa ta’us yeroo ammaa kana baay’achaa kan jirani dha.”DHALOOTA QUBEE”

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.