MAQAATU SIRRA BA’E

MAQAATU SIRRA BA’E

Qaanii hin beektu ol kaastee odeeffatta maqaankee guddaadha.
Akka ati dubbattutti si qofaatu garraamii; hormimmoo budaadha.
Kan dandeettii qabu inni sammuu qaraa
Qaalluun hunda caalu, beekaan dhoksaa baraa
Akka ati himattuttiAkka ati dubbattutti
Si maleeyyuu hin jiru hayyuun waaqaan muudame
Si’uma qofaadhas kan lammiif uumame
Garuu akkas miti mee waa sitti himuuree
Erga hayyuu ofiin jettee tarii na dhageessaa?
Moo hayyummaakee haaltee Mormaa jettee maqaa narra keessaa?
Silaa mormaan kunuu hiiknisaa maalinni?
Heera waraqaarraa kan hojiitti jijjiiruu didemoo isa gochamasaa hawwe isa kam mormaanii?
Anaafoo hiikuma mormaatu dide anaaf galuu
Mormaa maqaan jedhu tasayyuu naa malu
Situ hin barre Malee…
Mormaan sihumadha sii isa barreefama waraqaarraa hojiitti hin jijjiirre
Eyyee sihi Mormaan isa barataa gaaffii dhugaa gaafatu xobbeetti micciiree
‘Gaaffii mirgaa gaafachuun mirga’ jedhamee erga barreefame
Isa gaaffii gaafatemoo ? Isa hingaafattu jedhe, eenyuree kan mormee?
Yeroo akka bishaanii dhangala’u dhiigni dhalootaa
Silaa waraqichi ergaa hojiirra hinoolle maalinni taabotaa?
Sanas ta’us kanas
Mormaas bagan ta’ee
Moormaadhaaf deggeraa atuu wali Hin beektu
MAQAATU SIRRA BA’EE !!!! —
Lalisaa Indiris Adam
dhudhiibba@gmail.com

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

4 thoughts on “MAQAATU SIRRA BA’E

 • April 9, 2016 at 10:28 pm
  Permalink

  Galatoomi Lalisaa yaada sirrii bifa walaloon dhiheesite.

  Reply
 • April 10, 2016 at 3:29 am
  Permalink

  Galata guddaa nu biraa qabda

  Reply
 • April 10, 2016 at 11:02 am
  Permalink

  Ergaa guddaa qabaa galatoomi !

  Reply
 • April 12, 2016 at 6:58 am
  Permalink

  isaaniif hin galle wanti isaan godhanii
  rabbi salphina itti nuuf haa fidu malee

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.