DABAREENKEES FAGOO MITI!!

Dabareenkees Fagoo Miti!

Yaa abbaakoo abbaa karraa
Otuu hinta’iin akka har’aa
Loon horsiistee dheechifattaa
Sanyii qottee facaafattaa

Calleessitee gumbii guuttee
Ofii quuftee ollaaf hirtee
Alagaanuu keetiin quufuu
Taatee turteem Addunyaafuu

Garuu maal godhu Abbaa kiyyaa
Barii argitee dhabdeem guyyaa

Mana guutuutti lafaa kaatee
Guyyaa keessa dhabaa taatee
Dhagootumaaf dhagaa baattee
Gateettiinkee si luqqaatee

Yaa abbaakoo abbaa qe’ee
Oolmaan kankee kana ta’ee
Hundaaf taatee haara galfii
Kan homaafuu hinqabne tuffii

Beeladaafuu mana dhaabda
Beeneensaafuu naasuu qabda
Sareen keetuu raqa hinnyaannee
Harreen keetuu dhagaa hinbaannee

Gaarummaankee sumaan miitee
Tolli lolaan siif deebitee
Mana keetii gad sibaasee
Dhagaan dhagaa si baachisee

Yaa Abbaakoo garraamiikoo
Dhiyoo jiraam obsi rakkoo
Diina guyyaan sitti dhuftee
Darbuuf jirta morma kuttee

Yaa abbaakoo yaa mararaa
Abdii hinkutiin maaloo adaraa
Dhufaa jira abbaan murtii
Dabareenkees fagoo miti!

(Abbaa Kiyyaaf)
ANI ANUMA!

Beekan Guluma Erena
Follow Me

Beekan Guluma Erena

Beekan is writer, editor, researcher and Afaan Oromoo Instructor at Harvard University.
He wrote more than 30 books in Afaan Oromoo and editing many more Oromo books, magazines and articles. Currently, he writes on his site (beekanguluma.org) and gibetube.com on current issues of Oromo people, culture, education and politics in Oromo.
Beekan Guluma Erena
Follow Me

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.