Oromoon Maal Manaa Qaba Laata, Kitaaba fuula 1000 Qabu hin ta’uuree?

oromoo

KITAABA FUULA 1000 QABU HINTA’UUREE??

 • Meeshaalee Aadaa/wanta Aadaa-Material Culture
 • Meeshaalee aadaa/ sirna Gadaa-material culture in Gada
  system.
 • Nyaata aadaa–Traditional/cultural Foods.
 • Dhugaatii Aadaa Oromoo-Traditional Drinks
 • Wayyaa/ uffata aadaa Oromoo-Traditional Closings
 • Kabaja ayyaana Oromoo-Traditonal Oromo holy days.
 • Qorichoota/ daawwaa aadaa-Traditional Medicne
 • Taphoota aadaa-Traditonal Oromo plays.
 • Waliin jireenya hawaasummaa-Social Life Issues
 • Waa’ee Amantaa faana kan walqabatan-Traditional belief systems

 

Guutummaasaa: Oromoon Maal Manaa Qaba laata PDF


 

Yee Lammiikoo!!
Akkaataa armaan olii kanatti kitaaba guddicha kan boqonnaa gurguddaa 10 qabu uumuun nidanda’ama. Garuu ifaajee yookaan dhamaatee cimaa barbaada fakkaata! Ta’us garuu waan hojjetamuu danda’udha. Egaa ani qindeessuusaaf itti gaafatama guddaa nanfudhadhaati isin garuu yaada ka’umsaaf akka naaf ta’utti mee dhimma kana ilaalchisaati qajeelfamaafi akkamitti akka inni galma ga’uu danda’urratti yaada keessan naaf qooda.
Yoo baay’annee waan of harkaa qabnu walitti dadarbanne mana kuusaa seenaa hawaasa keenyaa guddicha tokko ijaaruudandeenya. Qabxiilee ka’anii jiran keessaa tokkoosaa fudhattanii yoo yaada keessan nuuf arjoomtan galata qabdu. Maqaa keessanillee biraa hinhambisiinaa!
Hundumti keenya dachee Oromiyaa bal’oo garaagaraa keessatti waan dhalanneef maqaaleen armaan olitti tarreeffaman kun hundi hundumtisaanii ifa sinii ta’uu dhiisuu malu. Kanaafuu kan ofii beektanirratti qofaaf yaada kennuu dandeessu. Dabalataanis kan dhimma kana keessatti ka’uu qabu garuu hinaammatamiin hafe ammoo kanaaf sana dabali yoo naanjettan baay’ee bareedaadha.
Wantoonni maqaa dha’aman kun fakkiidhaan faayamanii ibsi bal’aan irratti kennamee gara kitaabaatti dhufaniiti baay’ee seenaa qabeessa ta’u. Adaraa qabxiiwwan ka’an kanaaf fakkii yookaan suuraa dhimma maqaa dha’ame kanaa yoo of harkaa qabaattan argama email’ kootti naaf hidhaa! Bu’uuruma kanaan ammoo wiirtuu qorannoofi giddu gala aadaafi Tuurizimii kanaan walqabatu Oromiyaa keessatti hundeessuun nidanda’ama. Dhimmoota kanas ammayyuumaatti madaqsuufi waan kan keenya ta’e guutummaa addunyaawaarratti agarsiisuun nidanda’ama. Kanaafuu adaraa waan isin harka jiruun dafaa….
Hubachiisa! Qabxiilee ani irranatti kaasee keessaa kan Oromoohin ilaallanne garuu ani muuxannoo dhabuukootiinkaase yennaajiraate na oofkalchaati; naqajeelchaa! Qabeenyi kun kan hawaasichaati. Hawaasni dhimma kana ilaalchisee waa baay’ee beeka, baajataafi yeroo dhbisaaf malee hojii akkasii kana hawaasicha keessa seenuun waliin hojjechaafi nyaachaa qabatamatti dhimma hojjetamuu qabu akka ta’e nanbeeka.
Oromoo kan ta’e hundi akka yaadasaa irratti kennuuf hiriyootabeektan maratti naaf daddabarsaa!!
”One written word is worth a thousand pieces of Gold!”
”Always keep in mind that life is short, riches come and go, but
written words are immortal!”


©Beekan Guluma Erena, 2016

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.