NA BAASI BIEMMADDUU

lalisaaLALISAA INDIRIS ADAM

NA BAASI BIEMMADDUU

An kan keeti yoomuu
siifan wabii darba
Si buusee hin ademu
lubbuu siifan dhaba
Ani siifan baasa wareegama lubbuu
Abidda yaaddookees afuufeen dhaamsa isa sin si gubuu
Cobni imimmaankee kana booda ni ga’a
Inni akka aannan adaamii burqu
Axooftuu ta’etan imimmaankee haxa’a
Utuu an siif jiruu qaroonkee hin buruqu
Lafa guyyaan jiru ifinikee maaf dhaama
Dhallikee utuu jirruu qabeenyakee gaarii ormi maalif saama?
Utuun humna qabuu gadheen maaf si raasti
Si balleessuuf jecha hidhii sitti nyaatti?
Lubbuun gootaa biliqa
Yeroo baatu hin beekamtu
Anis ka’een qabsootti miliqa
Haa ga’u roorroon yartuu
Jettee imimmaankoo haquuf manarraa fagaatte
Garbbummaa na baasuuf qabsoodhaaf of laatte
Garuu…
Erga manaa baatee as deebiinkee fala ta’e
Waggaa heedduu boodan jiraachuu lubbuukees dhaga’e
Ijakee isa diimaa barbadaa ibiddaa
Rifeensa mataakee dheeraa akka hiddaa
Qalbiinkoo na yaaddee
Yaadnisaa na miidha
Tarii…
As deebii diduunkee haalatu siif mijatee ?
Moo deesseekee arguuf garaakee kutattee?
Sanas ta’us kana…
Anaaf haalli harrallee homaa hin gedderamne
Akkuma durii sana waanjoon garbbumma gatiitti koorra hin buune

Garuu harmi ati hoote guddatte
Ammayyuu jiidhaadha
Silgisaas hin guune
Har’ayyuu mirgisaadha
Utuu harmikoo hin gogin
Yaa dhalakoo dafii na qaqabi
Kaayyookee dhugoomsuuf
Waldhaansoo calqabi
Utuun lubbuun jiruu
Iyyakoof birmmadhu
hawwiikoo dhugoomsi
na baasi birmmadduu!

LALISAA INDIRIS ADAM -2016
dhidhiibba@gmail.com

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.