Seenaa Abdiisabaa, Eebba Boodaa:Abdiisaan Ogeessa koompiwutaraa(IT)-Ogeessi Takinooljii kun Nuuf haabarbaadamu-

meAbdiisaa B.(Abdiisabaa)


Abdiisaan Ogeessa koompiwutaraa(IT) Specialist/Programmer/App Developer) yommuu ta’u, Barnoota koompiwuutaraatiin(Information Technology)dhaan xumura bara 2013,Yuunbaristii Haramayaa irraa eebbifame. Hojiikoorraa ka’uun namootni hedduu Abdiisabaa naan jedhu. Ani eebbasaa booda boqannaaf gara maatii kan deeme yoo ta’u turtii ji’alamaa booda Kaampaniin Moosajii(Software Company) kan lammummaan isaa nama USA tokko hojiidhaaf na yaame, hojii koo Yeroo jalqabaatiif waajjira tokko keessatti Database adminstrator, dhaan Mindaa 2900E.Birr dhaan mindeeffamus, Company software na yaame sanammoo Ogummaa koo guddifachuufi haala kabaja hojii ummanni adiin hojiidhaaf qabu baruu waan barbaaduuf Mindaa 800E.Birr(transport Allowance) qofti naaf kafalamee ji’a tokkoof hojjadhe. Dandeettii koo Madaalanii ji’a itti aanu Mindaa 3000E.Birr naaf kafalamuu eegale.

Sana booda, Ogummaan koo Saba kootiif maal fayyaduu qaba yaada jedhuun yaadutti ka’e. Kanaanis Hamma yaades naaf milkaa’uu baatu daandii qabadhee jira.

Fagoo osoo hin deemne ofirraa ka’uu, naannoo koo xiinxalluun sosochii tokko irra jira. Kanaan walqabatee hojiileen ifatti muldhatu muraasni: Xiyyeeffannoon Afaan Oromoo, keessattuu hir’ina jiru sirreessuuf daandii eegalame jira.

Haala kanaan dhaadannoo “Afaan Oromoo afaan saayinsii fi teekinoolojii haa taasifnu.” jedhuun hojitti seenee.  Kanumarraa ka’uun yeroo gabaabatti namootni biyyoota garagaraa jiraatan fayyaduu akka danda’anitti hojiilee armaan gadii kanneen dhuunfaadhaan eegale:

 • Fayyadamaa Mobaayilaa(Mobile App) maqaa “Afaan Oromoo Baradhaa” jedhuun Google Play Store irratti gad lakkise. Fayyadamaan(Appn) kun seerluga Afaan Oromoo kan barsiisu yommuu ta’u qabiyyee boqonnaa torba( Qubee A,B, C… irraa kaasee hanga Sirna Tuqaaleetti) kan of keessaa qabuudha.

 

 • Ammas osoo hin turin Fayyadamaa Mobaayilaa(Mobile App) maqaa “Qubee Afaan Oromoo Sagaleen.” jedhu gad lakkisuun Hawaasni addunyaa guuturra jirtan daa’imarraa hanga guddatti jalqabarraa kaasaa baradhaa, amma booda Afaan Oromoo iddoon itti baradhu dhabe namni jedhu akka hin jiraanne, yaada jedhuun App Qubee Sagaleen nama barsiisu hojjadhe.

 

 • Yeroo ammaa Sab-qunnamtii hawaasummaa irrattis keessumattuu Facebook Gubbatti Garee “Afaan Oromoo Haa guddifnu! ” jedhu ijaaree kan miseensa namoota 5000 ol qabu irratti guyyaa guyyaan Qubee irraa eegalee dhimmi guddinni Afaan Oromoo yeroo hunda kan irratti barsiifamu hojiirra jira.

 

 • Hawaasni addunyaa garagaraa  wajjiin walbaruun koo immoo cimina guddaa naaf dabale, Gaafiin barnoota Afaan Oromoo nu barsiisuu qabda jedhu hedduumachaa dhufe. Kanaaf Garee Whatsup “Afaan Oromoo Haaguddifnu!” jedhu uume Barnoota Afaan Oromoo Qubeerraa jalqabuun barsiisaa ture. Gareen kun yeroo muraasatti miseensa hanga nama dhibbaa horate. Barnootas sirnaan itti fayyadamuun namootni heddu jijjiirama agarsiise.

 

 • Ammas dhiyeenyuma kana Fayyadamaa Moobaayilaa(Mobile App) maqaa “Jechoota Hayyoota Oromoo” jedhu kan jechoota hayyoota Oromoo 80 ol of keessaa qabu kinoo gad lakkisee jira.

 

 • Hojiin guddaan yeroo ammaa harkaa qabnummoo “Afaan Oromoo Afaan saayinsiif teekinoolojii haa taasifnu!” jettu sana gara “Dhimma keenyaaf teenyee nama biraa eeguun salphina!” jedhutti jijjiirrun dhimma guddina Afaan Oromoo irratti sochii garagaraa gochuu irraan darbee dargaggoota heddu kakaaseera, bu’uura afaan kanaa lafa kaayuu qabna jedhee bu’aa bahii heddu ce’ee bahaa ture, kanaanis garee adda addaa lama ijaaree na jalaa jigus/ bittannooftus, har’a garee sadaffaa maqaa “Qubee Technologies” jedhuun kan miseensa dargaggoota sha(5) of keessaa qabu ijaaree hojitti seenanii jiru.

Kaayyoon Gurguddoon Garee kanaa:

 • Afaan Oromoo iddoo fi yeroo barbaadametti argachuuf akka danda’amu gochuu, itti fayyadamsiisuu, hordofuuf too’achuu.
 • Afaan Oromoo bifa barbaadameen:
 • Suur-sagaleen barsiisuu(Video tutorial)
 • Barreeffamaan barsiisuu(Written tutorial)
 • Fayyadamaa Moobaayilaatin(Monbile App)
 • Aadaa nyaataa, uffannaa, ayyaanaa fi kkf Oromiyaa naannolee garagaraatti argaman qorachuuf ifa baasuu
 • Waaltina Jechoota Afaan Oromoo irratti hojjachuu
 • Mosajiilee(softwares) adda addaa afaan kanarratti hojjachuu
 • Dogoggora asiin dura ture kanneen barreeffamaan Google irra jiran sirreessuu, Hedduun kan oli hin kuufamin waan ta’eef olkuusuu.

Kanumaan walqabatee Gareen kun dhimma Afaaniirratti yeroo ammaa Marsariitii Afaan Oromoo www.qubeegeneration.org jedhu gad lakkisee jira.

Kana malees yeroo ammaa kanas bifa alkallattiidhaanis Guddina Aartii adda addaa keessattis hirmaannaa akka “Graphics design adda addaa, promotion design adda addaa fi Design Uffataarratti hirmaachuun waan tokko tokko hojjachaa jira.

Yeroo ammaas Marsariittii namoota keenya hedduuf design sirreessuu, kaasuufi Yaada kennuu fa’a raawwachaan jira.

Hawwiinkoo: Yoon danda’e fi Uumaan naaf laaffise COMPANY TEEKINOOLOJII tokko uumee, Ofiif Ummata kootis ittiin tajaajiluu hawwa.


 

HORAA BULAA

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

11 thoughts on “Seenaa Abdiisabaa, Eebba Boodaa:Abdiisaan Ogeessa koompiwutaraa(IT)-Ogeessi Takinooljii kun Nuuf haabarbaadamu-

 • April 6, 2016 at 4:03 pm
  Permalink

  Hojii baayyee gaarii dha anis barataa “technology” ti. Toora akka keessaanii qabadhee hawaasa keenya tajaajiluu barbaada. Waan danda’ame hundaan wal gargaarre afaanii fi aadaa keenya haa guddisnu!!

  Reply
 • April 6, 2016 at 7:46 pm
  Permalink

  Jajjabadhuu qeerroo koo aniis Hawwiin koo Afaan keenya,afaan oromoo afaan Saayinsii fi Teekinooloojii gochuuf..
  jajjabadhuu wal faana jirraa

  Reply
 • April 7, 2016 at 5:49 pm
  Permalink

  Kun dalagaa hedduu nama gammachiisuu fi abdii namatti horuudha.Dhuguma dubbachuuf taanaan si ani eebbise fixuu hin danda’u. WAAQAYYOOn yaada kee galmaan siif yaa gahu. Guufuuwwan jiran mara injifattee dabartee kaayyoo kee isa guddaa kana galmaan gahuun ummata keenya akka fayyaddu si abdanna.

  Reply
 • April 7, 2016 at 6:08 pm
  Permalink

  hojii kee baay’ee nama boonsa kanumaa caalaa hojjane afaan keenya afaan addunyaa irraatti dhageeti guddaa argatu godhu dandeenya!ati hayyuudha hayyuun immoo yeroo hunda ofiif osoo taane lammii isaaf jiraata.Kaleessa waan abbootti keenya dabarsaan yoo iaale kun dhaloota qubeetif waan baay’ee salphaadha!

  Reply
 • April 7, 2016 at 7:34 pm
  Permalink

  anis Barata Sayinsii Kompitara(computer sc) bara kana ykn 2016 eebbifamufin deema kayyoon kiyya akkuma Abdiisaba kana fuula dura oromiyan teknology guddaatte ijaaru qabnan jedha si faana hiriruf qophiidha kara ittin si qunnamun barbaada

  Reply
  • April 8, 2016 at 7:56 pm
   Permalink

   Uumaan haa jedhu, Ati xumuradhu, waan sabaa kana hojjachuuf saganteeffadhu

   Reply
 • April 20, 2016 at 2:29 pm
  Permalink

  Jiraadhu mata dureen kee hiika guddaa qaba kanaaf mitiiree oromoon eelan malee Eeleen hindhaabbattu kan jedheef qalamni kee haa mirgisu!.

  Reply
 • December 29, 2016 at 7:00 pm
  Permalink

  Nuuf jiraadhu kaa sab-boonaa keenya!Himm….osoo at akkana nuuf hin goone;eenyutu nu qararee?

  Reply
 • December 31, 2016 at 5:46 pm
  Permalink

  Baayyee barsiisaadha jabaadha lammi

  Reply
  • May 20, 2017 at 5:37 am
   Permalink

   What a charming kitchen! I love the details you added. Yo;39&#ure so talented to be able to build this home yourself. My husband would love to live in a log cabin! I like how you made the cabinets white so they contrast against the log walls too.

   Reply
 • January 16, 2017 at 1:55 pm
  Permalink

  Waan Abdi namatti horu jabadha,

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.