Quba nattin qabin

Lalisee Lalisee Mokkonnen


QUBA NATTI HIN QABIN

Karaan irra darbe dachaaf irraan gadee

bu’aa bayiif dalgee, yaabees tabba ba’ee

Ba’aan baadhee deemuun cabeen caba laphee

Singiggoon jireenyaa ilkeensaa na hiddee

Summii dammaan makaa harkumakoon nyaadhee

Jiraachuudhaaf du’aa, ol ka’uudhaaf kufaa

Osoon abdii hin kutin xurree sana cufaa

Gad jedhee gugguufee jireenyaan goophachaa

Akkanitti as ga’e mee maal quba qabdaa?

Kophee morkii arrabaa quba namatti baasu

Wayyaa duubaan citaa qullaa bakkee baasu

Keessoo koo saaxilee isa ollaan asaasu

Giimii aduu saafaa illee nama gogsu

Dheebuu lafa onaa filadheetan obsuu

Beela akka bakakkaa biyyaa nama baasu

Halagaa akka firaa kan kootiif na hooksu

Kan koo naaf liqeessee deebisii roorrisu

Kan koo nyaatee bulee kan koo hagabuu bulchu

Hubattee hin argine rirma anaan qorqitu

Quba natti hin qabin wantan ta’e hin beektuu.

Ilaaltee hin taajjabin dugda okkoteen dhooqse

Falaxaan hin horfin madaa huccuun dhokse

Waan imimmaan roobsuuf Ijji koo ciimmoftee

Aaraaf aarin gubee fuulaa daalachooftee,

Naan hin jedhin gowwaa quba mirmirsitee.

Kaleessa koo hin beektu har’a na argitee

Soogidda lafaa argatan raafuun nyaatu jettee

Anaan nan busheessin ofis mi’eessitee

Kophee koo kaawwadhuu deemii laali malee.

Akka lafa bajjii isa taraaramee

Akka suphee dhooftuun lafatti sukkuumamee

Osoon beekuun nyaadhe isa huubaan makame

Laman bula jettee akka mammaakame.

Ilmookoof dabarsuuf lafarra foqoqee

Takka gabaa ba’ee takka lafa soqee

Barruu harka kootii isa ququnca’e

Gatiittii luqqa’ee dheebodhee beela’ee

Otuun hedduu beekuu akka gowwaas ta’ee

Calliseetan miti nan beeka baari’ee

Dukkanni ni goodana nan arga milkaa’ee.

Ilmaan koon nan boona beenyaan koo isaani

Biyyee lafaa sooruun godhu nyaatasaanii

Mar’ummaan koo ciibsu aannan obaasanii

Natti hin qabin quba anaan nan qeeqinii.

Dudda kootti qoraan fuuldurarran mucaa,

Barii lafaa ka’een qabsiifadhee guca

Gufuu falaxuun koo hunduu gatii qaba

Ilmaan geessifadhee na qabukaa harka.

Bifa koo ijoollummaa ofirraatii dhiqee

Ofii koof qalladhee yoon ta’es solloqqee

Boqonnaa na dhorkus aduun na laabbessee

Gaaf tokko naaf taati dhalli koo dibaabee.

Dabballeen foolleetti, foolleen waraanatti

Naaf guddachaa jirti karaa hundumaani

Baqqoo sana buute adamsuuf jaraani

Gaafas natu boonee taa’a teessoo guutee

Miilla walirra kaa’ee wandaboo uffatee

Natu kolfee qasa’a ilmaan kootti boonee

Kolfaanan gaggaba hamman amma boo’e.

Egaa kanumaafi kanan akkas jooru

Bara dulluma koo qaba kan na sooru

Har’a koo ilaaltee quba natti qabdu

Mee ofitti deebisi abdii borii hin qabdu.

Ka’aniif hin fuudhani yoo keewwatan malee,

Kanaafan adamsa takkaa gad hin teenye.

Haati dhiiraa hin fiigdi mudhii jabeeffattee

Garaashee xil gootee sabbataan hidhattee

Kanaaf hunda obseen rakkoo sanas baadhe.

Hin taa’u maan taa’a jarri maal naan jedhuu

Quba natti qabdus jarittiin masaanuu

Koochoo na cabsuufi daakanii mogolee

Anoo gurra hin kennu hin dhabu haamilee

Ijaan arguuf jirtu ilmoo na naannoftee

Kan anaan na soortu nyaadhuu dhugi jettee


 

 

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

2 thoughts on “Quba nattin qabin

 • April 18, 2016 at 10:04 am
  Permalink

  Very Awesome. Bayy’ee Jaallanneerra. Jabaadhu!

  Reply
 • April 18, 2016 at 10:07 am
  Permalink

  Very Awesome. Bayy’ee Jaallanneerra. Jabaadhu!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.