Jiraa Lubbuu Dhabe

Lalise Lalisee Mokkonnen

JIRAA LUBBUU DHABE

Jiraa isa beela’e nyaata isaaf laatu

Jiraa isa dheebotes aannan isa obaasu.

Jiraa nama keessaa nama jiru dhabee

Jiraa rakkinasaa utubaatti asaase,

Jiraa jiruun miidhee onnee golgoleessee

Jiraa qofummaansaa aduu dukkaneesse,

Jiraa utuu jiruu jiraachuusaa shakkee

Hiriyaa barbaacha jiraa isa awwaalame,

Jiraa jiruun dalgaa jiraatti kafanamee

Jiraa jiraatti du’eef nuti maal goonu mee?

Osoo huccuu dhabee uffata bituufi

Mana dhabes taanaan godoo ijaaruufi

Lukkuus osoo dhabee sangaayyuu hin bituufi

Jiraa jireenyi miidhe isaaf maal godhuufi?

Qeerransi jireenyaa hamaaketni hammeenyaa

Bofti ollaa hiddee kan dhowwe nageenya

Qiliilees gad buusee kan baase gaararra

Akka jinniitti qabee kan dhowwe jireenya

Isa jooree joorsu carraansaa ganamaa

Jiraa lubbuu dhabeef mee maaluma goona?

Foonsaa madaa hin qabu lafeensaas hin cabne

Garuu nagaa miti fayyaasaatti okkolee,

Mogolee deemsi nyaate tafa isa butute

Gogaa irratti dhiisee jireenya lubbuu nyaate

Jiraaf isa jiru iddoo hin jirrees jiru

Jiraa lubbuu hin qabne mee maal si gargaaru?

Akkan hin callisne situ haadhoo kooti

Akkan sin gargaarres lubbuun koo tokkittii

Kottu mari’annee tokko taana nuti.

Ani foonis qaba, foon koos lubbuu qaba

At’ foon qofa qabda innuu horsossaa’aa

Walitti fidannee kottu tokko taanaa

Foon koof isa kan kee walitti idaanaa

Lubbuu isa kan kootiin lamatti jiraanna.

Kottumee aantee koo lubbuun tokko nu ga’aa

Fooniin tokko taanee yaadaan walii galla

Kakuu waliif gallee waadaa waliif seenna

Lafa harree kakannee waaqaaf ragaa baana.

Sin ganu nan ganin wajjumaan jiraanna

Hin du’in hin du’uu wajjin mana ijaarra

Lubbuu qixxee goonee wajjin tabba baana

Jiraa lubbuu dhabde kottu tokko taanaa

Jiraadhu jiraannee da’oo waliif taana

 

LALISEE MOKONNIN DINQAA

NAQAMTEE, OROMIYAA

Bitootessa 20, 2016

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.