Walaloo

KITAABOTA KEENYA QOLASAA WAJJIIN
Gama Walalootiin Kitaabotni Barreeffaman

 

Lak. Mata Duree Qolasaa[fakkii] Barreessaa Bara
1 Biliqaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Xahaa Abdii 1982
2 Gundoo Booree received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Maaramee Harqaa 1993
3 Dheengee received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abbaa Urjii 1996
4 Edas Edanas received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Asafaa Tafarraa 1997
5 Mootii Qubeefi Kumee Kumaatamaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Masqaluu Baalchaa 2011
6 Asaasaa Namummaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gimbaar Nagaraa 2010
7 Coba Odaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Mulugeetaa Tsahaay 2010
8 Burqaa Jaalalaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Caalaa Hayiluu 2010
9 Du’umti Haa Du’u received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Mootummaa Asaffaa 2011
10 Talaantala received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Hararsheet Taaffasaa 2011
11 Kooti Moo Koo miti received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Kidaanuu Zallaqaa 2011
12 Barii Barraaqaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Qixxeessaa Taarraqeny 2011
13 Dunbulbay received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Qixxeessaa Taarraqeny 2013
14 Qorsa Sammuu received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Wasanee Bashaa 1985
15 Singiggoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abrahaam Tasfaayee 2004
16 Qeerroo Biyyaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Wasanee Bashaa 1995
17 Deebiin Eenyu Biraa? received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Badhoo Malkaa 2013
18 Onnee Riphe received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Balaachoo   Bulloo 2012
19 Gola Iccitii received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Boonaa Gammachuu 2012
20 Eenyuun Amantaa? received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dastaa Dassaaleny 2009
21 Kaayyoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dajanee Tarraffaa 2012
22 Madaa Kulkule received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Nimoonaa Curraa 2012
23 Maal Kolfa Dhaloonni? received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Lataa Qana’ii 2013
24 Karramoo Karaadha? received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Geetuu Dajanee 2012
25 Burqaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Fayyisaa Tolaa 2012
26 HIRQINFUU received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa 2014
27 Quba Qabdii Dhugaan?

 

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Taaddalee Taganyee 2014
28 Mdaa Qubaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Caalaa Indaaluu 2014
29 GUMDHAALA

 

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dajanee   Gaaddisaa 2014
30 BILLIQII received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Xahaa Abdii 1981
31 Anaaniyaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Asafaa Tafarraa 1998
32 Dhiiga Diinomte received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Jaarraa Lammii 2000
33 Mildhata received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Suleman Ahemad 2012
34 Hawwata Sagalee received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Habtee Bulii 2010
35 Dhengee received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abbaa Urjii 1996
36 Dhugaa Qabiyyeen received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Sanyii Soorii Rajee 2010
37 Qeerroo Biyyaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Wasanee Bashaa 2001
38 Warraaqsa Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Ahimad Mohaammad 1996
39 Mootii Qubee received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Masqaluu Baalchaa 2009
40 Ekeraa Haroomayaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abirhaam Tasfaayee 2006
41 -Walaloo Kadhaa Waaqaa

-Walaloo Sirba Jaalalaa

-Geerarsa

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Jomard 1839
42 -Walaloo Sirba Oromoo

-Kadhaa Waaqaa

Order >>received_541764052669123_03_12_18_23_59 Tutscheck 1839-40
43 Sirboota Jaalalaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Bilillee 1839-40
44 Walaloo Sirboota Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Rocheet Decherkort 1939
45 -Walaloo fuudhaa

-walaloo Amantii

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Enrico Cherulli 1922-23
46 -Oromo poems and poets.

-Walaloo sirbaa

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Morinoo 1935
47 -Walaloo sirbaa geerarsaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dafaa Jamoo 1975
48 Onnee Madoofte received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Fufaa Sorsaa 1992
49 Miixuu ofkaltii Duraa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Lammii Caalaafi

Tamasgeen Siraataa

 

2014

Kitaabota Asoosamaa
Kitaabota Walaloo
Kitaabota Seerluga

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.