Seerluga

 KITAABOTA KEENYA QABNU QUBA QABDUU?

 

KITAABOTA KEENYA FAKKIISAA WAJJIIN
Seerluga Afaan Oromoorratti Kitaabota Hayyootaa Barreeffaman
Lakk. Mata Duree Qolasaa[fakkii] Barreessaa Bara
1 Seerluga Afaan Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Xilahuun Gamtaa 1995
2 Seerluga Afaan Oromoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dr.Abdulsamad Mahammad 1994
3 Natoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Addunyaa Barkeessaa 2010
4 Sanyii: Caasaa Jechootaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Addunyaa Barkeessaa 2011
5 Seerluga Afaan Oromoo, Bantuu Haaraa(1ffaa fi 2ffaa), Qajeelcha Afaan Oromoo, Qaraa, Qartuu Jaarraa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Wasanee Bashaa 1997;1999; 2000; 1986 fi 1992; 1995;2001
6 Furtuu received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Geetaachoo Rabbirraa 2000
7 QALBII received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Mirreessaa Amanuu 2014
8 SEMMOO received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Addunyaa Barkeessaa 2014

Kitaabota Asoosamaa
Kitaabota Walaloo
Kitaabota Seerluga

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.