Falaasama

KITAABOTA KEENYA QABNU QUBA QABDUU?

 

KITAABOTA KEENYA FAKKIISAA WAJJIIN
Kitaabota Falaasamaafi Saayinsii Qorannoo, Akkasumas Ogummaa Barnootaarratti Barreeffaman:
Lak. Mata Duree received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Barreessaa Qabiyyee
1 Akkamtaa; 2011 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Addunyaa Barkeessaa Mala Qorannoo
2 Seexaa,201 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Ayyaanaa Mul’ataa Falaasama
3 Sanyii; 2011 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa Ogummaa Dubbisuu
4 Kattaa; 2011 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa Ogummaa barreessuu
5 Wal’aansoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa Falaasama
6 Biiftuu received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa Barruu Barnootaa
7 Bu’uuraalee Qorannoo; 2002 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dastaa Dassaaleny Kitaaba Qorannoo
8 Damma Daamuu; 2013 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Hinseenee Makuriyaa Falaasama
9 Mala Qorannoo (Study Guide) ; 2013 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Hinseenee Makuriyaa Saayinsii Qorannoo
10 Qarsaa (1ffaa;1996; 2ffaa;1998; 3ffaa;2001), Haasawa Afsadee (1ffaa;2001; 2ffaa;2003; 3ffaa; 2006), Abaaboo; 2003 received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Wasanee Bashaa Kitaabolee Deeggarsa Barnootaa
11 DANBALII; Ogummaa Afaanii. received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa Barnoota
 

12

Gadaa Conversation received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Hinseenee Makuriyaa Barnoota
13 KALLATTII received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Eebbisaa Baayisaa Falaasama
Kitaabota Asoosamaa Kitaabota Walaloo Kitaabota Seerluga Kitaabota Falaasamaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

One thought on “Falaasama

  • July 5, 2016 at 10:53 am
    Permalink

    Ammas nuu jabaadhaa! Ija hamtuu fi afaan jallaa isinirraa haa qabu!!!!!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.