Dabalata

KITAABOTA KEENYA QABNU QUBA QABDUU?

 

1Dukkanaan DuubaDhaabaa wayyeessaa1992

Gama Galmee Jechootaatiin Kitaabota Barreeffaman
Lak. Mata Duree Barreessaa Xiinxala
1 Elellee; 2011 Hinseenee Makuriyaa Afaan Ingilizii- Afaan Oromoo- Afaan Amaaraa
2 Hirkoo Naggasaa Galataa
3 Borana- Barentu Special Oromo- English Amharic Dictionary
4 Oromo Dictionary; 1995 Hamid Muudee Afaan Ingilizii- Afaan Oromoo
5 Galmee Jechootaa Afaan Oromoo; 1999 AAU Afaan Oromoo- Afaan Oromootiin
6 Galmee Jechootaa Afaan Amaaraafi Oromoo; 1989/94 Abarraa Nafaafi Kanneen biroo
7 Qabee jechootaa 1-4 (1986, 1988, 1993,19 99) Wasanee Bashaa
8 Jaamboo (1999, 2000, 2003, 2002, 2006 Wasanee Bashaa Mini, Pockt & Large
9 Wardii ;2005 Wasanee Bashaa
10 Galmee Jechootaa Afaan Ingilizii- Oromoo- Amaaraa ;1994/ 2002 A’L Amaan Saaddoo
11 Galmee Jechootaa Afaan Ingilizii-Amaaraa- Oromoo ; 1992/2000 A’L Amaan Saaddoo
12 Galmee Jechootaa Afaan Ingilizii-Amaaraa- Oromoo ; 1995/2002 A’L Amaan Saaddoo
13 Galmee Jechootaa Afaan Oromoo- Ingilizii- Amaaraa; 1995/2003 Zalaalam Amaan
14 Galmee Jechootaa Afaan Oromoo- Ingilizii; 2000 Taammanee Bitimaa A Dictionary of Technical terms
Diraamaafi Fiilmii Afaan Oromootiin Barreeffaman Muraasa Isaanii:
Lak. Mata Duree Barreessaa Bara
2 Faana dhoofticha Gadoo Hinseenee Makuriyaa 2004
3 Edipas Mooticha Tafarii Nugusee 2010
4 Eelaa (Fiilmii) Abrihaam Jaalataa 2005
5 Hadhaa(Fiilmii) Mulgeetaa Gurmuu 2010
6 Raawwii (Fiilmii) Galatasaa Nagarii 2009
7 Waadaa (Fiilmii) Sablewengeel Girmaa 2011
8 Cancala Jaalalaa (Fiilmii) Daadhii 2014
Tiyaatiraafi Diraamaa
Lak. Maqaa Hojii Uumee  Abbaa Barreesse Xiinxala
1 Gumaa Mulugeetaa Nagaasaa ,Diimaa Abarraa BATO 1992
2 Kiyyoo Mulugeetaa Nagaasaa, Diimaa Abarraa, Mootummaa Asaffaa 1984
3 Morkii Mootummaa Asaffaa 1986
4 Otelloo Mulugeetaa Nagaasaa,Diimaa Abarraa Afaan Ingilizii irraa gara Afaan 19Oromootti kan jijjirame1998
5 Hulluqqoo Abdulnaasir Hajii Haseen 1987
6 Daawwitii Jireenyaa Nabiyyuu Takkaalliny, Mulugetaaa Nagasaa 1989

Gaazexaaf Barruulee

1. Irreecha (gaazexaa) -Yeroo ammaa hojiirra kan hinjirre.
2. Irreecha; Hora Arsadii (Barruu) -yeroo ammaa hojiirra kan hinjirre.
3. Bakkalcha Oromiyaa (gaazexaa)-Yeroo ammaa kan hojiirra hinjirre.
4. Seyfe Nebelbal (Gaazexaa)-Yeroo ammaa kan hojiirra hinjirre.
5. Bariisaa (Gaazexaa) -Yeroo ammaa hojiirra kan jiru.
6. Kallacha Oromiyaa (Gaazexaa) -Yeroo ammaa hojiirra kan jiru.
7. Urjii (Gaazexaa) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
8. Coqorsa (Gaazexaa) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
9. Gadaa (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hojiirra jiru.
10. Madda Walaabuu (Gaazexaafi Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
11. Ichima (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
12. Qabee (Barruu ) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
13. Biiftuu (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
14. Risaa (Gaazexaa) – Yeroo ammaa hojiirra kan hin jirre.
15. Safuu (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan hinjirre.
16. Siifsiin (Barruu) – Yeroo ammaa hojiirra kan jiru.

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.