Kitaabota Afaan Oromoo

Asii gaditti Kitaabonni Afaan Oromoo Fakkii isaanii wajjiin tarreeffamanii jiru.Yeroo Muraasa Booda Haala Mijeessinee, Asumarraa kitaabota barbaaddan argachuu akka dandeessan itti hojjachaa jirra.

KITAABOTA KEENYA QOLASAA WAJJIIN
Asoosama Bebbeekamoo Hayyoota Oromootiin Barreeffaman (Asoosama Dheeraafi Gabaabaa):

 

Lakk. Asoosama Qolasaa[fakkii] Barreessaa Bara
1 Kuusaa Gadoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gaaddisaa Birruu 1991/ 1983
2
Godaannisa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dhaabaa Wayyeessaa
1992
3
Suuraa Abdii
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Kumsaa Buraayyuu
1993
4
Hawwii
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Isaayyaas Hordofaa
2003
5
Danaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Asafaa Tafarraa
2000
6
Imimmaan Haadhaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Toleeraa Fiqiruu
2008
7
Imaanaa Imaltuu
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abrahaam Tasfaayee
2008
8
Seexaafi Seenaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Tafarii Nugusee
2008
9
Miilahin Shokoksine
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Yasoo Kabbabaa
2010
10
Dhoksaa Jireenyaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abdii Fiixee
2011
11
Eela
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Rahiimaa Jawwaar
2008
12
Dhundhuma Hin Dhumne
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abdiisaa Tibeessoo
2012
13
Madaa Madaa Suphe
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gammachiis Alamuu
2014
14
Namummaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
WBO
2012
15
Dirmammuu
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Takilee Qinaaxxii
1995
16
Yoomi laata
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Isaayyaas Hordofaa
2003
17
Yaadanii
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Bantii Oliiqaa
1998
18
Anaan’yaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Asafaa Tafarraa
1998
19
Dhaamsa Abbaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gaaddisaa Birruu
2002
20
Galaa Dhiigaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abrahaam Jaalataa
2013
21
Jinnii Nyaaraa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Ayyaanaa Mul’ataa
2012
22
Sookoo Jaalalaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Badhaasaa Gabbisaa
2012
23
Eelaa Jireenyaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Baqqalaa Lataa
2012
24
Qara Eeboo
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Wasanee Bashaa
2001
25
Jabala Jaalalaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Wasanee Bashaa
2001
26
Xalayaa Jaalalaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Wasanee Bashaa
2005
27
Guuboo Seenaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa
2012
28
Gaachana Dhommoqe
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa
2013
29
Lookoo Jaalalaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa
2012
30
Kooticha Kota’ame
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beekan Gulummaa
2014
31
Ji’a Dukkanaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Daandii Guutamaa
2012
32
Waadaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dastaa Dassaaleny
2011
33
Tokkummaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dr. Taakkalaa Oljiraa
2012
34
Dukkana Barii Jalaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Fedhasaa Taaddasaa
2012
35
Imala Jireenyaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gaasharee Abdiisaa
2012
36
Fedhii Gamtokkee
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gaaddisaa Birruu
2011
37
Yaboo Yeellofte
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gosaa Turaa
2012
38
Amartii Imaanaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Hambaasan Guddisaa
2013
39
Tsigeeredaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Isaayyaas Hordofaa
2012
40
Madaa Ciqilee
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Isra’eel Habtaamuu
2012
41
Abjuu Edaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Kabbadaa Alamuu
2011
42
Abbaa Hin Qabu
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Kumaa Duulaa
2011
43
Kunoo Kun Maali?
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Lammii Bayii
2011
44
Ciniinsuu
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Lammii Girmaa
2012
45
Qaroo Dhiiga Boosse
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Mootii Mootummaa
2012
46
Eelaa Harmee
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Oliyaad Cimdii
2012
47
Huuruu Harree
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Qannaa Wayyeessaa
2012
48
Ilkee Arrabaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Yeeyyis Birruu
2012
49
Imaanaa Jireenyaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Yeroosan Shallamaa
2013
50
Gurraacha Abbayyaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dhaabaa Wayyeessaa
2013
51
Cancala
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Birmadummaa Namee
2013
52
Dhaamsa Dhumaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Galaanaa Dheeressaa
2013
53
Faana Imaanaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Walabummaa Dabalee
2014
54
Sussuka Adoolessaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Malkaamuu Taarikuu
2013
55
Hiree Dukkanoofte
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Naa’ol Alamuu
2013
56
Hiree Galgalaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Hawwii Gonfaa
2014
57
Du’a Gurraacha
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Yoomiyyuu Mul’ataa
2013
58
Gaadii
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Beenyaa Dhaabaa
2014
59
Ekeraa Dhugaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Hundaa’ol Mokonnin
2013
60
Biiftuu Barasaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Shifaa Ibiraahim
2012
61
Heexoo
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Marabbaa Ulfinaa
2013
62
Jiruu Moo Du’a; Dubaay Moo Biyya?
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Jamaal Kadir
2014
63
Hiree
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abrahaam Tasammaa
2013
64
Du’a Laga Abbayyaa
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Abrahaam Tasammaa
2014
65
RIRRIITTAA
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Hawwii Gonfaa
2014
66
Caancala Qabsoo
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Hawwii Gonfaa
2014
67
GIIMII received_541764049335790_03_12_18_23_58 Beekan Gulummaa 2014
68
Hayyuu Bara Keenyaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
GDSAAO Y.JIMMAA 2014
69
Doobbii Jaalalaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Ayyaansaa Mul’ataa 2014
70
BOORSAA HARKAAfi asoosamoota biroo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Ayyalaa Ejeree 2014
71
Haqa Miliqe
received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Angaatuu Caalaa 2014
72
RIQICHA WALARGAA received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
RAGGAASAA TASAMMAA 2014
73
HIDHAA HIN HIIKAMNE

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
WABII XILAHUUN

2014
74
DAAWWITII DHALOOTAA received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dassee Bantii 2014
75
RAAYYAA DHUGAA received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Toleeraa Fiqiruu 2013
76
GALOO MAGARIISA received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Gammachuu Tashoomaa 2013
78
Keessummaan Eenyu? … Keessummeessaan Hoo? received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Teshome Kebede Dheressa 2014
79
waamicha suuraa 2014

 

received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Caalaa Adal Dhugumaa 2014
80
Gaadii Jaalalaa received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Tarree Garmaamsaa Qishiroo 2014
81
Siidaa Yaadannoo received_541764052669123_03_12_18_23_59
Order >>
Dachaasaa Magarsaa Ejjetaa 2014

Kitaabota Asoosamaa
Kitaabota Walaloo
Kitaabota Seerluga

Kitaabota Falaasamaa

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

11 thoughts on “Kitaabota Afaan Oromoo

 • April 4, 2016 at 1:18 pm
  Permalink

  Ani akka qaama oromoo tokkooti abdiin hayyootaaf,fagoo ilaaltota akka keessan irraa qabu gudaadha. Kallatii amma jalqabne kanaanis karaa fagoo akka deemnu abdii guddaan qaba . Beektota teknooloji kan akka ferhan abdusalaami fi Abdisaba hedduun jaaladha nan dinqisiifadha. Beeka oromoo mara bekaniin immo qalamni kee haa mirgisu jechaa …kitaabota kaneen bifa .pdf tiin kallatiidhuma kanan akka arganumoo abdiin qaba . Nutis kallati itiin hojii kana keesati hirmaanu akka nuuf mijaa’un hawa. I have good knowledge on programming language on php,java……
  Galatooma !!!!!

  Reply
 • April 5, 2016 at 11:00 am
  Permalink

  dhaloota qubeen waan onnaachisaa ta’an wantoota barsiiso ta’an arguf jenna
  jabadhaa jajjabadha lammii koo

  Reply
 • April 5, 2016 at 10:20 pm
  Permalink

  Tole! Jalqaba baareedaa fi baay’ee hawwataa dha. Kana caalaa bal’atee fi mijatee akka dhufu abdiin qaba! Waaqayyo galmaan nuuf haa ga’u. Anis abjuun koo kana! Jabaadhaa has jajjabannu!

  Reply
 • April 6, 2016 at 10:21 pm
  Permalink

  galaani keessan billisumma dhaaa

  Reply
 • April 6, 2016 at 10:24 pm
  Permalink

  yoom gad nuuf lakkistaa kitaabota kana

  Reply
 • April 8, 2016 at 9:07 am
  Permalink

  Dhaloonni qubee jabaachuu qabna.

  Reply
 • April 11, 2016 at 7:58 am
  Permalink

  Haala kanaan oromiyaan bilisoomuu qofa osoo hin taane yeroo gabaabaa keessatti addunyaa faana akka hiriirtu amantiin qaba.

  Reply
 • April 29, 2016 at 4:45 pm
  Permalink

  qabsoon kan godhamu karaa heedduun waan ta’eef haala kanaan yoo itti fuftan beekumsa ilmaan oromoo daran kan cimsuu fi artii afaan oromoo irratti gumaacha guddaa godhamaa jira waan ta’eef nama waan ofii hojjatuun galatoomi hin jedhanii jajjabaadhu jedhama waan ta’eef jajjabaadhaa nama dhalootaa akkanuma hojjatu ta’aa.

  Reply
 • November 3, 2016 at 11:28 am
  Permalink

  BARNOONNII LAMMII HIN BARATIN HUNDAAF OSOO HIN BARATIIN HAFEE WAA’EE EENYUMMAA KOO HIN YAADUUS HIN YAADDA’US, GARUU KAN NAGUBE BARA KANA CUNQURSAAN DUR DABARTE DEEBITEE FUULAAN NATTI ASBAATEE NATTI KOFALTE MUUMMEE BARNOOTA AADAAF OG-BARRUU OROMOOTU(OROMO FOLKLORE) BARATAA DHABEE DHAMA’AA JIRA AFAANIIS SANUMA(JIMMA UNIVERSITY)

  Reply
 • November 3, 2016 at 11:33 am
  Permalink

  KITAABA AADAA, OGBARRUU OROMOO KAN HAYYOOTA OROMOON BARRAYAN EENYU YAA DUBBISU TIGREE MOO AMAARAMOO SABA BIRAATI SILAA NUTI AFAAN KEENYAA FI AADAA KEENYARRA IJA NUQABAA JIRUU NA OFKOLCHAA???

  Reply
 • March 29, 2017 at 6:49 am
  Permalink

  HAYYOOTI FI BARREESSITOONNI GA’EESAANII HANGA DANDA’AMEEF NU GUMAACHAA JIRU KANAAF IMMOO HAMILEE ISAANII JAJJABEESSUUF IMMOO DHALOONNI QUBEE HAWAASA KEENYA DADAMMASSUUTU NURRAA EEGAMA. DHUGAA DUBBACHUUF KANNEEN WALTINA AFAAN KEENYAATIF,TEEKNOONOOJII FAANAA SOCHO’AA JIRTAN KUN GALATI ISIN QABDAN DARAN OLAANAA DHA. KANAAF KAROORA ISIN QABDAN KANATTI WAAQAYYO ISINAA MILKEESSU!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.