Goobanaan Maal Jedha?

received_543505105828351 Beekan Gulummaa Irranaa

 

G O O B A N A A N   M A AL J E DH A ?

 

Utuudu’aaka’eegaafatamata’ee

MeemaalumajedhaGoobanaan as ba’ee

 

U-u-u nanballeesse nan miidhe lammiikoo

Ofitti galagaleeni nyaadheera dhagnakoo

 

Balleessaankoo hedduu kan seenaan galmeesse

Kanan du’aaf kenne halagaaf dabarsee

 

Kaniin gowwoomfamee nafxanyaaf kurkuruu

Dilbii dhuma hinoolleetti sabakoo gurguruu

 

Seenaan ani dabse godaannisa ta’ee

Xinnaa guddaan beekee addunyaa walgahee

 

Waanan balleessetu kumaaf kumaatamaa

Akkakoo akka hintaaneef walitti naaf himaa

 

Jedha ta’a laataa? Goobanni wawwaatee

Beenyaa lubbuu badeef morma isaa laatee!?

 

Garuu komee guddaa qabaami Goobanni

Warreen har’aa taajjabee kan isa caalani

 

Jiruum kumaatamaam lakkoofsi itti hinba’u

Kan beektota cabsee barattoota ari’uu

 

Juuneddin Saadoofaa kan dhaloota Cabsee

Qaroo dhibba sadii karaatti hambisee

 

Yunivarsiitii keessaa oofee ariisisee

Lammii gaddisiisee diina garaa ciibsee

 

Mooraatti naqanii kan baqatan irraa

Rasaasaan waadanii ficcisiisan ciraa

 

Warreen seenaan haqaa galmeerra kaawwate

Nyaata afaan kaa’a tokkoof lammii galaafate

 

Warreen akka kanaan Goobanaan maal jedha?

Utuu dorgomsiisee isa hinwayyu ta’aa?

 

Maaliif hammeeffama Goobanni inni durii

Inni isaa asii maaf hincaalu tarii

 

Kan har’a baratee digiriinsaa tuullaa

Yoo lammiin beela’ee ofii nyaatee bulaa

 

 

Kan akkasii kunuu Goobanaa hincaaluuree?

Maaliif guyyaa hundaa anumaan jibburee?

 

Jedhee hindubbatatuu? Goobanaan wawwaatee

Qomeesaa tarsaasee qabattoo hiikkatee

 

Kan lammiif hindhiigne mul’anni gabaabaa

Boqonnaa hinargatu bara hundaa gaabbaa

 

Hayyuun biyyasaatiif xiiqa’ee hinhojjenne

Gurra lammii nyaata, wayya isa hindhalanne

 

Faayidaa dabartuuf maaf saba dararsaa?

Jiruun dabareedhawoo maaf kuusaa abaarsaa?

 

Utuu yeroo arganne wal i’iyyaafanne

Kan jirus madaallee kan du’es barbaanne

 

Nama seenaa hinbeekne kan jiraatu faallaa

Kan nafxanyaan joorsu joonja’aa wallaalaa

Goobanaan maal jedha? abbaan seenaa jallaa…

 

****////****

© Beekan Guluma Erena, 2016

 

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

15 thoughts on “Goobanaan Maal Jedha?

 • April 4, 2016 at 2:11 pm
  Permalink

  Galatoomi beekan kanaa achi maamila keeti. Garuu wayyaaneen hammam marsaariitii Oromoo bareedaa kana akka online irra tursiistu hin beeku hundumaafuu galata qabda. Jabaannee wal qabannaan hundayyuu ni goona.

  Reply
 • April 7, 2016 at 4:35 pm
  Permalink

  Galata kee BILISUMMAA haa ta’u

  Reply
 • April 10, 2016 at 12:30 am
  Permalink

  Galatni kee bilisummaa haatahu
  Baruumsaa baay’ee sirraa barachaa jira

  Reply
 • April 10, 2016 at 5:53 am
  Permalink

  Gocha albaadhessaa Goobanni galmeesse
  Madaa hin qoorre ta’e galmeen seenaa kuuse
  Wayyoo GOOBAANOOTAA warri jarraa kanaa
  Keessan kana hin caaluu? Of laalaa jaranaa

  …………………^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  Har’aaf garaan yaaddee maaf dalagda shiira?
  Seenaan hin maseenu Martuu galmeef jira
  Koottaa garaa dhiifnee sammuudhan haayaannuu
  Boruuf kun salphinaa, safuu!! Tiruu dhiigaa hin nyaannuu…

  Beekan Galatoomi jajjabaadhu. Ammas si eegna.

  Reply
 • April 10, 2016 at 10:19 am
  Permalink

  Kan goobana harka meeqan qaroo oromoo meeqa karati hambise meeqatu jira

  Reply
 • April 10, 2016 at 10:56 am
  Permalink

  BEEKAN! ATI DHUGUMA AKKUMA MAQAAKEE BEEKAADHA! GALANNIKEE HAWWII ATI LAMMIIKEEF QABDU “BILIISUMMAA” HAA TA’U!

  Reply
 • April 10, 2016 at 1:01 pm
  Permalink

  Beekan sanyii namaa
  yaa hayyuu Oromoo
  Kan haalan xiinxalu
  seenaaf gocha qomoo
  Lubbuukee haa dheeressuu
  waaqni uumaa Oromoo !!!

  Reply
 • April 10, 2016 at 2:03 pm
  Permalink

  Obboleeysa keenya Beekan
  Ammas beekaa tahi, addunyaanis kana caalaa si haa beektu.
  Maal taha osoo dhalli keenya hundi akkas saba isaaf quuqamee (dhimmamee)?
  An maal dubbadhee maal akkan dhiisu hin beeku.
  Galanni kee dachaa haa tahu.

  Reply
 • April 11, 2016 at 1:44 pm
  Permalink

  barnoota hedduu sirraa argataa jirra nuuf jiraadhu BEEKAA

  Reply
 • April 23, 2016 at 1:36 pm
  Permalink

  beekaa akkuma maqaa keetii long live

  Reply
 • April 26, 2016 at 7:42 am
  Permalink

  Umrii dheeradhu hawwiin keeti fi keenyas galma haa gahu, tulluu tahi mulladhu

  Reply
 • April 28, 2016 at 7:32 am
  Permalink

  Galatomii beeka akumaa maqaa keetii beekaadha saabnii ballaan kana bodaas abdii guuda siraa egaa jabaadhuu siin bonaa oromonii hundinuu hundii keenyaa bakuuma jiruuti wanta nuraa egamuu rawaachuu qaabnaa.

  Reply
 • May 15, 2016 at 2:15 pm
  Permalink

  Galatnikoo siif lakku!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.