HAR`A MOO`U HIN OOLU

DaawiteeWaloo: DaawwiteeTamsgeen!

HAR`A MOO`UU HIN OOLU

= = = = = = = = = = = = = ===========================

Inni har`a dagaage mul`atuachitti

Nagaajaraafkenneefudhatedachiitti

Ka`umsiisaaasiutuuilaalameKeenya

kabajadhabuudhancaalame.

Akkaatanfilannoofaangoowaliikennu

Asumaaakkaka`enuti hundi kanbeeknu

Kan of keessaqabucaasaleeaddaaddaa

HundedimookiraasiitikeenyaSirniGadaa.

Ormatuirrataa`egadiqabemalee

Kanbu`aahinbuufnetuargatesagalee

Inniuumaanbadhaasenuufkenneganama

KeenyadubbiinOdaajalattiilaalama.

Hunduuqixaqabadaangaayeeroisaatti

Ittifayyadameebulchaaangooisaatti

Kenneirraabu`afixeedabareeisaa

Maleeirrattihinhafudu`eeakkareeffa.

Jaarraatokkoguutuubiyyanbulchahinjedhu

Beekaabbaandabareeakkaisaeegu

Haala kana qabakeenyaSirniGadaa

Maleeakkaisaakaanihorfehindhiigsumadaa.

Dimookiraasidhaankanhar`aguddatan

Muuxxannoisaguddaa nu biraafudhatan

Kunookanatutureduraanowwaalame

Har`amoo`uuhinooluowwaalakaafame.

= ===== /// == = = = ======

 

 

 

 

 


Abdisa B.(Facebook: Abdiisaa Bancaa Jaarraa). Email:abdisabnch39@gmail.com, Mob:+251911527293/0910130926.

Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.